สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)... (53) [ 18 เมษายน 2560 ]
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560... (83) [ 30 มีนาคม 2560 ]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560... (51) [ 3 มีนาคม 2560 ]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... (79) [ 7 เมษายน 2560 ]  
  บันทึกข้อตกลงแก้ไข้เพิ่มเติมสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ 25/2559 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1... (135) [ 7 เมษายน 2560 ]