เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Searchลำดับ เรื่อง
[1]   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
[2]   แบบตรวจสอบการโอนจัดสรรงบประมาณ
[3]   Template ตัวชี้วัดที่ 31 และแบบฟอร์มรายงาน
[4]   คำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารการเงินการคลัง กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
[5]   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[6]   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-4
[7]   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2555
[8]   คำสั่งมอบอำนาจด้านการเงินการคลัง กรมสุขภาพจิต จำนวน 4 คำสั่ง
[9]   เปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ที่มีการแก้ไขกับระเบียบเดิม
[10]   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2554
[11]   หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย 18 มกราคม 2553
[12]   ระเบียบงบประมาณปี 48 และที่แก้ไข
[13]   แจ้งนโยบายการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมสุขภาพจิต
[14]   การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0702/ว99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549
[15]   **สรุปหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ทั้งหมด : 15 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม