กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุของกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย