กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพด้านการคลัง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้รับบริการพันธกิจ

-พัฒนาการบริหารงานคลังและเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อให้งานคลังของกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐาน-ค่านิยมหน่วยงาน STAR

Service Mind : การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

Technology : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

Accuracy : การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบได้

Responsiveness : การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา และทันความต้องการของผู้รับบริการยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการคลัง

2. ขับเคลื่อนงานคลังด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. บริหารงานคลังอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ