เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลเงินงบประมาณ และเงินบำรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข...สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กรุณา Login ด้วย Usermame ที่ได้รับจากกองคลัง กรมสุขภาพจิต เพื่อเข้าชมรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดเงินประจำงวดภาพรวมกรมสุขภาพจิต
จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2549 – 2555


 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบแต่ละงบรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆ
 % แสดงร้อยละของเงินประจำงวดแต่ละงบรายจ่าย เทียบกับเงินประจำงวดรวมทั้งกรมสุขภาพจิตของปีงบประมาณนั้นๆ
No ปี งบบุคลากร % งบดำเนินงาน % งบลงทุน % งบเงินอุดหนุน % งบรายจ่ายอื่น % รวม !
1    2549   1,146,657,426.41   69.16   479,813,391.77   28.94   770,146.00   0.05   23,147,995.00   1.40   7,708,167.23   0.46   1,658,097,126.41 
2    2550   1,192,178,720.86   63.33   584,768,483.18   31.06   8,126,641.01   0.43   34,325,847.37   1.82   63,147,728.44   3.35   1,882,547,420.86 
3    2551   1,271,019,377.40   65.77   596,359,281.05   30.86   19,603,771.95   1.01   38,760,521.00   2.01   6,752,126.00   0.35   1,932,495,077.40 
4    2552   1,319,902,602.63   64.33   684,076,026.68   33.34   14,994,959.03   0.73   23,086,201.00   1.13   9,642,313.29   0.47   2,051,702,102.63 
5    2553   1,344,046,366.57   69.72   561,581,818.86   29.13   3,726,014.61   0.19   15,668,705.00   0.81   2,873,461.53   0.15   1,927,896,366.57 
6    2554   1,411,449,500.00   60.57   684,808,363.40   29.39   189,972,088.25   8.15   11,722,505.00   0.50   32,278,643.35   1.39   2,330,231,100.00 
7    2555   1,510,897,400.00   61.76   673,201,819.94   27.52   217,943,809.30   8.91   27,501,170.76   1.12   16,670,000.00   0.68   2,446,214,200.00 กราฟแสดงรายละเอียดเงินประจำงวดภาพรวมกรมสุขภาพจิต
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปี 2549-2555
Chart.


 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0