เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมกรมสุขภาพจิต
จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2549 – 2555


 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบงบรายจ่ายภายในปีงบประมาณ
 % แสดงร้อยละของงบรายจ่ายเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมของปีงบประมาณ

No ปี งบบุคลากร % งบดำเนินงาน % งบลงทุน % งบเงินอุดหนุน % งบรายจ่ายอื่น % รวม !
1    2549   1,146,657,426.41   69.81   465,471,057.17   28.34   770,146.00   0.05   23,147,995.00   1.41   6,603,167.05   0.40   1,642,649,791.63 
2    2550   1,192,178,720.86   63.75   573,809,398.98   30.68   8,126,524.20   0.43   34,325,847.37   1.84   61,662,726.12   3.30   1,870,103,217.53 
3    2551   1,271,019,377.40   66.45   578,216,666.04   30.23   18,073,611.55   0.94   38,759,833.27   2.03   6,752,125.27   0.35   1,912,821,613.53 
4    2552   1,319,902,602.63   64.61   675,679,523.38   33.07   14,651,389.00   0.72   23,086,201.00   1.13   9,642,313.20   0.47   2,042,962,029.21 
5    2553   1,344,046,366.57   69.75   560,521,328.03   29.09   3,726,014.61   0.19   15,668,705.00   0.81   2,873,461.53   0.15   1,926,835,875.74 
6    2554   1,404,790,300.05   62.94   682,770,606.38   30.59   100,464,554.92   4.50   11,722,505.00   0.53   32,221,224.23   1.44   2,231,969,190.58 
7    2555   1,488,204,116.38   64.72   659,028,944.77   28.66   117,108,001.10   5.09   19,092,531.76   0.83   15,937,801.87   0.69   2,299,371,395.88 กราฟแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมกรมสุขภาพจิต
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปี 2549-2555
Chart.


 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0