เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
[ งบบุคลากร ]
จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประจำปี 2549 – 2555


 คลิกที่ ประเภทรายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหน่วยงาน
 % แสดงร้อยละเปรียบเทียบประเภทรายจ่าย กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมงบรายจ่ายนั้นในปีงบประมาณ
No ปี เงินเดือน % ค่าจ้างประจำ % ค่าตอบแทนพนักงานราชการ % รวม !
1    2549   885,671,030.11   77.24  253,265,639.71   22.09   7,720,756.59   0.67   1,146,657,426.45 
2    2550   917,636,576.11   76.97  258,667,949.60   21.70   15,874,195.15   1.33   1,192,178,720.83 
3    2551   972,962,141.34   76.55  260,795,903.44   20.52   37,261,332.62   2.93   1,271,019,377.27 
4    2552   1,011,773,275.71   76.66  261,527,755.97   19.81   46,601,570.95   3.53   1,319,902,602.81 
5    2553   1,037,706,984.12   77.21  255,510,374.75   19.01   50,829,007.70   3.78   1,344,046,366.57 
6    2554   1,091,194,251.02   77.68  260,374,597.08   18.53   53,221,451.95   3.79   1,404,790,300.05 
7    2555   1,156,676,524.61   77.72  265,132,965.17   17.82   66,394,626.60   4.46   1,488,204,116.38 

Chart. 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0