เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
[ งบดำเนินงาน ]
จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประจำปี 2549 – 2555


 คลิกที่ ประเภทรายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
 % แสดงร้อยละเปรียบเทียบประเภทรายจ่าย กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมงบรายจ่ายนั้นในปีงบประมาณ
No ปี ค่าตอบแทน % ค่าใช้สอย % ค่าวัสดุ % ค่าสาธารณูปโภค % รวม !
1    2549   34,041,152.85   7.31  243,896,149.10   52.40   152,603,014.86   32.78   34,930,740.36   7.50   465,471,057.17 
2    2550   92,616,183.00   16.14  244,457,150.52   42.60   188,446,393.75   32.84   48,289,671.71   8.42   573,809,398.98 
3    2551   112,016,979.25   19.37  255,259,472.34   44.15   172,668,689.82   29.86   38,271,524.63   6.62   578,216,666.04 
4    2552   116,864,190.85   17.30  322,315,776.76   47.70   200,312,730.00   29.65   36,186,825.77   5.36   675,679,523.38 
5    2553   124,742,717.14   22.25  224,227,465.12   40.00   170,815,508.54   30.47   40,735,637.23   7.27   560,521,328.03 
6    2554   129,322,526.40   18.94  271,868,295.71   39.82   241,539,639.27   35.38   40,040,145.00   5.86   682,770,606.38 
7    2555   130,224,667.66   19.76  265,584,431.79   40.30   218,685,576.46   33.18   44,534,268.86   6.76   659,028,944.77 

Chart. 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0