เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
[ งบรายจ่ายอื่น ]
จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประจำปี 2549 – 2555


 คลิกที่ ประเภทรายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหน่วยงาน
 % แสดงร้อยละเปรียบเทียบประเภทรายจ่าย กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมงบรายจ่ายนั้นในปีงบประมาณ
No ปี ค่าจ้างที่ปรึกษา % คชจ.เดินทางไปต่างประเทศ % คชจ.โครงการวิจัย % อื่น ๆ % รวม !
1    2549   3,567,800.00   54.03  3,016,727.05   45.69   0.00   0.00   18,640.00   0.28   6,603,167.05 
2    2550   3,855,000.00   6.25  3,302,189.45   5.36   0.00   0.00   54,505,536.67   88.39   61,662,726.12 
3    2551   3,273,100.00   48.48  3,479,025.27   51.52   0.00   0.00   0.00   0.00   6,752,125.27 
4    2552   6,150,000.00   31.89  3,492,313.20   18.11   0.00   0.00   0.00   0.00   19,284,626.40 
5    2553   560,000.00   19.49  2,313,461.53   80.51   0.00   0.00   0.00   0.00   2,873,461.53 
6    2554   0.00   0.00  5,576,481.35   17.31   24,931,942.88   77.38   1,712,800.00   5.32   32,221,224.23 
7    2555   0.00   0.00  5,437,804.67   34.12   0.00   0.00   10,499,997.20   65.88   15,937,801.87 

Chart. 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0