เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินบำรุง ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2549 – 2555


 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบ

  รายการ ปี 2549 % ปี 2550 % ปี 2551 % ปี 2552 % ปี 2553 % ปี 2554 % ปี 2555 % !
1    ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง   519,600,405.46  58.71  443,483,664.98  41.43  428,213,498.55  32.77  416,902,920.80  28.70  399,995,100.30  24.51  364,000,079.21  22.49  378,809,057.91  21.64 
2    ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด   100,977,728.95  11.41  310,432,538.54  29.00  410,003,516.51  31.37  530,637,329.37  36.53  639,537,262.49  39.19  653,519,384.22  40.37  661,831,637.83  37.81 
3    ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม   1,754,067.03  0.20  4,287,577.07  0.40  8,818,139.38  0.67  10,235,610.30  0.70  10,940,987.36  0.67  16,161,428.25  1.00  71,343,441.63  4.08 
4    ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   200,167,477.87  22.62  274,117,070.40  25.61  419,211,865.91  32.08  433,426,421.17  29.84  486,177,295.37  29.79  513,734,728.03  31.74  521,196,567.51  29.78 
5    เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   115,035.00  0.01  5,013,040.00  0.47  8,883,232.35  0.68  27,094,690.91  1.87  61,124,863.86  3.75  24,430,101.58  1.51  67,822,404.23  3.87 
6    เงินบริจาค   4,179,282.62  0.47  4,695,778.14  0.44  3,069,864.52  0.23  2,814,769.30  0.19  2,723,830.13  0.17  3,075,582.94  0.19  8,347,169.95  0.48 
7    รายรับอื่น ๆ   58,300,696.95  6.59  28,482,309.94  2.66  28,672,954.43  2.19  31,597,416.64  2.18  31,515,565.03  1.93  43,876,879.82  2.71  40,948,090.78  2.34 
รวมเงินรายรับ  885,094,693.88  100%  1,070,511,979.07  100%  1,306,873,071.65  100%  1,452,709,158.49  100%  1,632,014,904.54  100%  1,618,798,184.05  100%  1,659,746,274.83  100% 
1    ค่าจ้างชั่วคราว   123,331,990.58  12.45  126,223,973.20  12.49  131,904,076.99  10.95  153,454,240.13  10.80  172,418,292.97  11.62  191,942,673.67  12.08  227,366,356.44  14.31 
2    ค่าตอบแทน   71,715,961.79  7.24  71,054,589.39  7.03  71,742,518.31  5.95  88,645,070.33  6.24  105,182,054.91  7.09  122,311,522.22  7.70  179,204,595.77  11.28 
3    ค่าใช้สอย   122,732,007.71  12.39  146,626,936.28  14.51  184,727,778.91  15.33  214,267,724.87  15.08  232,971,378.35  15.70  278,076,063.52  17.50  277,905,044.35  17.49 
4    ค่าวัสดุ   515,896,579.45  52.10  598,681,477.14  59.26  730,459,244.51  60.62  817,502,942.00  57.53  853,582,340.72  57.52  850,460,206.63  53.52  814,722,940.49  51.28 
5    ค่าสาธารณูปโภค   36,267,667.52  3.66  28,237,150.64  2.79  34,125,525.00  2.83  47,505,639.90  3.34  51,163,496.35  3.45  48,880,127.67  3.08  50,321,375.73  3.17 
6    ค่าครุภัณฑ์   22,897,702.00  2.31  24,930,071.49  2.47  28,595,136.72  2.37  39,751,894.06  2.80  42,126,445.60  2.84  60,232,415.18  3.79  88,404,414.70  5.56 
7    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   68,874,354.71  6.96  12,252,687.55  1.21  21,774,241.86  1.81  27,599,192.96  1.94  19,255,532.66  1.30  23,392,533.64  1.47  33,607,333.60  2.12 
8    เงินอุดหนุน   306,400.00  0.03  267,600.00  0.03  261,350.00  0.02  1,962,163.70  0.14  1,926,100.00  0.13  1,355,550.00  0.09  1,575,050.00  0.10 
9    รายจ่ายอื่น   28,241,593.01  2.85  2,016,627.25  0.20  1,355,023.04  0.11  30,358,451.70  2.14  5,448,333.29  0.37  12,261,414.17  0.77  3,605,798.01  0.23 
10    อื่น ๆ   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวมเงินรายจ่าย  990,264,256.77  100%  1,010,291,112.94  100%  1,204,944,895.34  100%  1,421,047,319.65  100%  1,484,073,974.85  100%  1,588,912,506.70  100%  1,588,912,506.70  100% 
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย  -105,169,562.89    60,220,866.13    101,928,176.31    31,661,838.84    147,940,929.69    29,885,677.35    70,833,768.13     
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมา  314,073,380.12    208,903,817.23    269,124,683.36    371,052,859.67    402,714,698.51    550,655,628.23    580,541,305.55     
เงินบำรุงคงเหลือยกไป  208,903,817.23    269,124,683.36    371,052,859.67    402,714,698.51    550,655,628.20    580,541,305.55    651,375,073.68     

=: การวิเคราะห์อัตราส่วน :=

รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
   1) รายรับต่อรายจ่ายเงินบำรุง (I/E Ratio) 0.89     1.06     1.08     1.02     1.10     1.02     1.04    
   2) สัดส่วนรายรับเงินบำรุงต่อรายรับเงินงบประมาณ 34.80 : 65.20     36.25 : 63.75     40.34 : 59.66     41.45 : 58.55     45.84 : 54.16     40.99 : 59.01     40.42 : 59.58    
   3) สัดส่วนรายจ่ายเงินบำรุงต่อรายจ่ายเงินงบประมาณ 37.61 : 62.39     35.07 : 64.93     38.65 : 61.35     41.02 : 58.98     43.51 : 56.49     41.58 : 58.42     40.86 : 59.14    


กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2549 – 2555

Chart.
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0