เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

 ฐานข้อมูลเงินงบประมาณ
 เงินประจำงวด
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ภาพรวมกรมสุขภาพจิต
 กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มสถาบัน/ร.พ.
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดใหญ่
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดกลาง
    กลุ่มสถาบัน/ร.พ.ขนาดเล็ก
 กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
 งบบุคลากร
 งบดำเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
 ฐานข้อมูลเงินบำรุง
 
::: Member Login :::
Username:    
Password:    

รายละเอียดเงินประจำงวดภาพรวม
กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2549 – 2555


 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบงบรายจ่ายกับเงินประจำงวดรวมของกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางในปีงบประมาณ
 % แสดงร้อยละเปรียบเทียบงบรายจ่ายกับเงินประจำงวดรวมของกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางในปีงบประมาณ
No ปี งบบุคลากร % งบดำเนินงาน % งบลงทุน % งบเงินอุดหนุน % งบรายจ่ายอื่น % รวม !
1    2549   54,553,147.97   22.05   164,240,070.30   66.38   703,146.00   0.28   23,147,995.00   9.36   4,785,367.23   1.93   247,429,726.50 
2    2550   59,456,035.32   22.11   171,548,690.46   63.80   2,789,111.01   1.04   27,326,147.37   10.16   7,772,507.45   2.89   268,892,491.61 
3    2551   67,588,502.61   23.59   182,147,968.28   63.57   4,337,018.30   1.51   27,867,221.00   9.73   4,579,026.00   1.60   286,519,736.19 
4    2552   90,473,894.96   25.89   227,187,462.62   65.00   2,678,379.00   0.77   23,086,201.00   6.61   6,092,313.29   1.74   349,518,250.87 
5    2553   97,147,074.62   33.97   167,140,121.45   58.44   3,666,014.61   1.28   15,668,705.00   5.48   2,373,461.53   0.83   285,995,377.21 
6    2554   110,831,602.84   32.38   201,539,743.12   58.88   9,264,836.23   2.71   11,722,505.00   3.42   8,920,443.35   2.61   342,279,130.54 
7    2555   97,447,800.00   28.38   206,753,872.44   60.21   9,863,440.60   2.87   23,142,000.00   6.74   6,170,000.00   1.80   343,377,113.04 กราฟแสดงรายละเอียดเงินประจำงวดภาพรวม
กลุ่มหน่วยงานส่วนกลาง
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปี 2549-2555
Chart.


 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0