กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


การศึกษาดูงาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

6 กันยายน 2566


ภาพกิจกรรม