เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ค้น :      
ลำดับ ชื่อเอกสาร / หนังสือ เจ้าของ/ผู้แต่ง
[1]   แนวปฏิบัติทางบัญชีการรับ จ่ายเงินสนับสนุน    กองคลัง
[2]   การบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริการ    กองคลัง
[3]   แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์    กองคลัง
[4]   แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน ว 150 ลวท 24 เม.ย.2556    กองคลัง
[5]   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ว 212 ลวท 18 มิ.ย.2555    กองคลัง
[6]   คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ กรมสุขภาพจิต ฉบับ 2565    กองคลัง
[7]   คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน ฉบับปรับปรุง 2565    กองคลัง
[8]   คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ (RP)_New GFMIS Thai    กองคลัง
[9]   คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท_GL_New GFMIS Thai    กองคลัง
[10]   คู่มือระบบเบิกจ่าย (AP)_New GFMIS Thai    กองคลัง
[11]   คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร_FA_New GFMIS Thai    กองคลัง
[12]   คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง_PO_New GFMIS Thai    กองคลัง
[13]   คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ กรมสุขภาพจิต    กองคลัง
[14]   มาตรฐานการให้บริการกองบริหารการคลัง    กองคลัง
[15]   การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    กองคลัง
[16]    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 2563    กองคลัง
[17]   คู่มือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ    กองคลัง
[18]   คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต    กองคลัง
[19]   คู่มือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี    กองคลัง
[20]   คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ    กองคลัง

ทั้งหมด : 58 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม