เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ค้น :      
ลำดับ ชื่อเอกสาร / หนังสือ เจ้าของ/ผู้แต่ง
[1]   คู่มือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  กองคลัง
[2]   คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ  กองคลัง
[3]   คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย  กองคลัง
[4]   คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ และเงินงบประมาณ  กองคลัง
[5]   โปรแกรมเงินทดรองราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2555  ฝ่ายการเงิน
[6]   การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ฝ่ายพัสดุ
[7]   การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  ฝ่ายพัสดุ
[8]   วิเคราะห์ระบบเงินงบประมาณ 2554  ฝ่ายบัญชี
[9]   คู่มือการติดตามสถานะเงินบำรุงของหน่วยงาน  งบประมาณ
[10]   ผังบัญชีกองคลังกรมสุขภาพจิต  กองคลัง
[11]   แบบขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงผู้ขายในระบบ GFMIS  กองคลัง
[12]   ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินทดรองราชการ ได้ที่นี่ค่ะ  การเงิน
[13]   คู่มือระบบเงินทดรองราชการ  การเงิน
[14]   (ร่าง)แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS  ธนวรรณ
[15]   คู่มือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  คุณพัชมณ
[16]   Flow กำหนดมาตรฐานการบริหารวัสดุคงคลัง  ฝ่าย GFMIS
[17]   ภาคผนวก คู่มือการบริหารวัสดุคงคลัง  ทีม KM
[18]   คู่มือการบริหารงานวัสดุคงคลัง  ทีม KM
[19]   คู่มือการบริหารงานวัสดุคงคลัง บทที่ 7 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  ทีม KM
[20]   คู่มือการบริหารงานวัสดุคงคลัง บทที่ 6 การตรวจและเรียกดูรายงานคงเหลือของวัสดุคงคลังตามหมวดพัสดุ  ทีม KM

ทั้งหมด : 40 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม