เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุน กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบรายการ ของปีนั้นๆ
ลำดับที่ กิจกรรมย่อย หน่วยนับ ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    ด้านการเงินและบัญชี    จำนวนเอกสารรายการ    795.09    775.22    602.16    685.39 
2    ด้านการพัสดุ    จำนวนครั้งที่จัดซื้อ/จัดจ้าง    794.82    766.49    616.72    693.06 
3    ด้านบริหารบุคลากร    คน    1,267.33    547.50    1,527.96    1,863.87 
4    ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ชั่วโมง/คน    38.40    44.32    37.29    62.04 
5    ด้านตรวจสอบภายในการดำเนินงานของหน่วยงาน    งาน/คน/วัน    27,115.62    3,140.52    3,522.86    3,876.46 
6    ด้านงานสารบรรณ    จำนวนหนังสือเข้า-ออก    232.69    131.42    263.48    232.66 
7    ด้านสนับสนุนบริการ    คน/ครั้ง    986.23    2,768.99    2,331.68    557.45 
8    ด้านรายงานและประสานราชการ    คน/ครั้ง    5,996.75    5,572.56    3,764.46    3,016.52 
9    ดำเนินงานด้านอำนวยการผู้บริหาร    คน/ครั้ง    248.46    101.04    261.51    160.83 
10    ด้านพิธีการต่างๆ    คน/ครั้ง    6,023.19    5,186.25    2,725.65    15,438.63 
11    ด้านยานพาหนะ    กิโลเมตร    0.00    14.51    31.26    29.91 
12    ด้านแผนงาน    ด้าน    745,569.64    13,059,178.01    9,820,409.60    10,979,914.43 
13    ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ    เรื่อง    99,593.72    104,735.26    111,680.30    615,767.14 
14    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์    521,483.78    134,233.54    106,734.39    104,239.69 
15    ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์    ระบบ    0.00    2,056,763.03    1,636,312.11    1,830,900.73 
16    ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์จัดทำคำของบประมาณ    เรื่อง    308,266.27    513,039.14    503,675.80    914,862.16 
17    จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกรม    เรื่อง    355,345.40    402,239.38    496,483.41    600,454.62 
18    ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ    ด้าน    1,066,036.23    3,620,154.38    4,468,350.72    5,404,091.62 
19    ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะวิชาการสุขภาพจิตของกรม    เรื่อง    328,990.02    274,987.10    333,591.86    1,080,042.28 
20    จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่วาระการประชุมของคกก.สจ.แห่งชาติ    เรื่อง    0.00    0.00    834,684.85    1,771,101.80 


กราฟแสดงต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
=::: กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :::=
ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม