เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุน กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบรายการ ของปีนั้นๆ
ลำดับที่ กิจกรรมย่อย หน่วยนับ ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช    ราย    1,737.89    2,402.84    2,450.76    2,087.27 
2    พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการในสถานบริการ    แห่ง    19,557,507.84    2,793,121.46    2,606,005.31    827,477.61 
3    พัฒนาวิชาการด้านรักษาฟื้นฟู    เรื่อง    2,508,642.36    2,674,766.09    1,254,845.99    2,839,579.15 
4    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี    เรื่อง    1,136,521.17    1,621,763.65    1,887,896.10    1,427,643.95 
5    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (ด้านส่งเสริม ป้องกัน)    คน/วัน    37.72    2,277.02    2,172.49    1,536.07 
6    6. นิเทศ ติดตาม งานสุขภาพจิต    คน/วัน    7,002.73    15,579.70    8,768.72    5,114.54 
7    ประสานงานด้านสุขภาพจิต    แห่ง    4,142.55    5,878.81    4,038.93    4,780.32 
8    วิจัย พัฒนา ผลิตองค์ความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต    เรื่อง    2,814,745.29    2,830,606.44    4,148,735.82    6,966,843.78 
9    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต    คน/วัน    408.87    8,766.68    3,945.59    1,863.03 
10    พัฒนาระบบงานวิชาการสุขภาพจิต    เรื่อง    5,473,553.69    3,767,823.99    4,733,475.23    2,649,592.86 
11    ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้านพฤติกรรมสุขภาพจิต    เรื่อง    6,254,704.78    13,644,253.55    7,146,157.33    7,123,882.66 
12    ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพจิต    เรื่อง    12,514,664.14    20,992,644.89    11,107,247.53    6,887,634.07 
13    พัฒนาและผลิตองค์ความรู้ด้านส่งเสริมป้องกันยาเสพติด    เรื่อง/ครั้ง/คน    231.80    864.29    146.31    394.79 
14    ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมป้องกันยาเสพติด    เรื่อง    3,956,040.35    4,701,729.29    550,702.31    694,284.14 


กราฟแสดงต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
=::: กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก :::=
ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม