เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุน ผลผลิตหลัก แยกตามแหล่งของเงิน :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบรายการของปีนั้นๆ
ลำดับที่ ผลผลิตหลัก หน่วยนับ ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ    แห่ง    4,451,306.26    7,220,152.50    7,278,915.34    35,953,911.62 
2    ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต    ราย    1,865.49    2,809.86    3,178.03    2,870.63 
3    องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนาถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน    เรื่อง    183,481,777.85    93,827,744.67    243,743,662.60    146,037,811.80 
4    ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟู จากปัญหายาเสพติด    คน    145,890.61    127,207.61    137,353.20    130,926.34 


กราฟแสดงต้นทุน ผลผลิตหลัก
ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม