เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุน กิจกรรมหลัก แยกตามแหล่งของเงิน :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบรายการของปีนั้นๆ
ลำดับที่ กิจกรรมหลัก หน่วยนับ ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข    แห่ง    4,451,306.26    7,004,728.64    7,278,915.34    35,953,911.62 
2    การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต    แห่ง    16,381,774.91    15,997,405.47    11,271,710.29    5,545,024.83 
3    การบริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ    ราย    2,296.65    2,197.39    2,782.60    2,398.45 
4    การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต    แห่ง    11,073,064.45    21,835,960.21    10,338,761.15    22,672,683.92 
5    การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต    เรื่อง    183,481,777.85    90,504,062.31    243,743,662.60    124,120,912.10 
6    การบำบัด รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต    คน    94,003.84    72,911.37    67,438.08    70,865.31 
7    การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด    เรื่อง    153,740,511.21    185,105,008.82    233,027,107.03    340,759,379.60 


กราฟรายงานต้นทุน ผลผลิตหลัก แยกตามแหล่งของเงิน

ปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม