เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุน ผลผลิตย่อย แยกตามแหล่งของเงิน :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบรายการของปีนั้นๆ
ลำดับที่ ผลผลิตย่อย หน่วยนับ ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    การบริการสุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน    ราย    1,978.16    2,593.69    3,046.66    2,636.09 
2    องค์ความรู้ด้านรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิต    เรื่อง    1,806,773.22    2,080,966.64    1,684,099.73    352,357.61 
3    องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตได้รับการถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน    เรื่อง    685,226.83    666,724.27    627,317.89    224,467.55 
4    องค์ความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต    เรื่อง    2,007,465.93    1,100,873.81    1,555,510.70    316,074.66 
5    ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพจิต ได้รับการถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน    เรื่อง    8,172,154.31    17,660,306.90    5,266,999.29    281,461.29 
6    การส่งเสริม ป้องกัน ด้านยาเสพติด    เรื่อง    153,740,511.20    169,594,491.16    184,686,991.64    5,728,821.80 


รายงานต้นทุน ผลผลิตย่อย แยกตามแหล่งของเงิน

ปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม