เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน : ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน ของปีนั้นๆ
ลำดับที่ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    ศูนย์สื่อสารสังคม    0.00    0.00    48,767,401.86    30,666,118.37 
2    กองคลัง    11,823,947.15    13,384,929.42    14,111,168.07    15,106,189.22 
3    กองการเจ้าหน้าที่    30,953,601.41    29,044,258.05    32,218,722.28    37,668,471.94 
4    กลุ่มตรวจสอบภายใน    2,141,639.93    2,681,066.75    3,251,597.29    3,733,033.81 
5    สำนักงานเลขานุการกรม    38,526,380.68    42,237,350.05    51,460,214.50    47,087,826.70 
6    กองแผนงาน    29,110,778.60    38,383,588.85    25,369,180.05    27,449,786.08 
7    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    3,607,294.01    4,137,767.41    4,964,834.13    6,004,546.24 
8    กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต    5,492,572.50    5,624,342.04    6,004,653.55    19,440,761.11 
9    ศูนย์สุขภาพจิตระหว่างประเทศ    0.00    0.00    6,142,416.56    14,778,411.37 
10    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิต    0.00    0.00    834,684.85    1,771,101.81 
ยอดรวม  121,656,214.28  135,493,302.56  193,124,873.13  203,706,246.65 


กราฟแสดงต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
=::: ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน :::=
ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม