เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุนผลผลิตตามศูนย์ต้นทุน : ศูนย์ต้นทุนหลัก :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี
 คลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน ของปีนั้นๆ
ลำดับที่ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน ปีงบประมาณ !
2553 2554 2555 2556
1    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์    36,941,865.75    45,936,873.75    52,678,154.31    47,690,637.82 
2    สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา    500,231,784.72    518,530,856.15    545,713,750.46    559,474,177.80 
3    สถาบันราชานุกูล    183,752,216.82    225,048,742.93    217,674,969.89    203,612,962.90 
4    สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์    202,907,248.92    196,204,772.40    207,402,584.08    259,664,010.40 
5    โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์    106,533,051.92    118,285,973.97    116,613,442.69    138,381,180.20 
6    โรงพยาบาลศรีธัญญา    769,685,125.70    779,252,852.89    786,802,499.59    733,908,854.60 
7    โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์    50,227,554.97    68,396,187.69    81,036,556.79    86,697,106.43 
8    โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์    210,971,264.89    227,356,907.47    246,967,952.23    262,158,814.70 
9    โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์    224,045,646.51    258,555,294.01    252,267,675.75    251,692,447.90 
10    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    332,640,845.76    337,529,169.02    347,502,944.91    345,978,233.70 
11    โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์    59,488,146.50    66,831,259.55    63,696,053.08    88,266,765.91 
12    โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์    59,910,679.39    68,076,564.59    89,892,819.55    82,482,571.78 
13    โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์    118,633,923.61    136,781,350.82    110,988,149.27    186,959,177.30 
14    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์    84,436,403.63    89,728,125.86    103,397,300.62    110,812,752.20 
15    โรงพยาบาลสวนปรุง    361,510,670.78    376,011,796.63    386,171,815.50    372,853,863.90 
16    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์    343,837,648.21    380,005,253.21    398,046,125.69    408,307,179.60 
17    โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์    273,999,602.41    334,777,184.08    322,612,856.66    280,028,360.60 
18    สถาบันพัฒนาการภาคตะวันออกฯ    0.00    0.00    3,410,643.96    6,954,107.90 
19    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1    6,918,213.72    8,047,785.79    10,123,584.56    9,846,500.46 
20    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2    4,872,341.56    6,643,243.59    8,599,392.68    6,330,930.29 
21    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    4,963,054.69    6,968,066.70    7,140,573.08    6,930,796.34 
22    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4    6,735,553.79    10,675,386.99    9,468,858.51    7,817,114.80 
23    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5    5,235,934.21    7,118,694.23    6,803,319.98    7,722,029.56 
24    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6    6,526,428.98    9,330,247.16    9,835,021.36    10,895,328.57 
25    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7    6,197,540.35    7,863,739.63    8,975,503.25    9,050,373.19 
26    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8    4,604,369.63    6,239,478.87    6,568,910.78    6,454,384.28 
27    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9    4,941,690.74    6,220,079.62    6,804,180.69    7,031,842.42 
28    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10    6,442,117.04    9,585,803.83    9,351,806.57    10,158,022.51 
29    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11    6,623,985.59    8,688,795.99    7,877,989.45    8,766,594.16 
30    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12    6,161,990.74    7,500,451.40    7,348,820.72    7,867,984.30 
31    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13    3,022,378.83    4,509,094.60    4,291,784.90    5,746,543.78 
32    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15    12,133,451.76    16,539,533.31    6,588,056.81    4,966,053.63 
33    สำนักพัฒนาสุขภาพจิต    39,861,729.80    36,916,361.10    46,623,740.21    52,195,870.19 
34    สำนักสุขภาพจิตสังคม    43,962,610.36    48,127,296.91    26,655,261.66    47,224,093.73 
35    สำนักงาน To be number one    148,587,279.43    164,697,440.43    175,576,854.42    189,498,729.30 
ยอดรวม  4,237,544,351.71  4,592,980,665.15  4,691,509,954.65  4,824,426,397.14 


กราฟแสดงต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
=::: ศูนย์ต้นทุนหลัก :::=
ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม