เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุนรวมของกรมสุขภาพจิต (แยกประเภทตามแหล่งของเงิน) :::

 คลิกที่ต้นยอดรวมเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบ
 %  (พื้นเขียว) แสดงร้อยละของแต่ละแหล่งของเงิน เทียบกับแหล่งของเงินอื่นๆ ในปีนั้นๆ
ลำดับที่ ปีงบประมาณ เงินในงบประมาณ % เงินนอกงบประมาณ % งบกลาง % รวม !
1    2553   1,813,320,606.51   41.60   2,432,476,169.05   55.80   113,403,790.43   2.60   4,359,200,565.99 
2    2554   1,989,207,514.45   42.07   2,473,068,109.69   52.30   266,198,343.58   5.63   4,728,473,967.72 
3    2555   2,045,894,688.90   41.88   2,498,728,658.17   51.15   340,011,480.71   6.96   4,884,634,827.78 
4    2556   2,258,747,152.95   44.92   2,500,195,998.05   49.72   269,189,492.73   5.35   5,028,132,643.73 


กราฟแสดงต้นทุนรวมของกรมสุขภาพจิต (แยกประเภทตามแหล่งของเงิน)

ประจำปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม