เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2556รายงานต้นทุนผลผลิตกรมสุขภาพจิต   :   รายงานต้นทุนตามแหล่งของเงิน   :   รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน   :   รายงานต้นทุนแยกตามกิจกรรมย่อย

::: รายงานต้นทุนรวมของกรมสุขภาพจิต (แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย) :::

 คลิกที่ เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบ
 %  (พื้นเขียว)แสดงร้อยละของแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย เทียบกับยอดรวมของปีนั้นๆ
ลำดับที่ ปี ค่าใช้จ่ายบุคลากร % ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม % ค่าใช้จ่ายเดินทาง % ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค % ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย % ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน % ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น % รวม !
1    2553   1,699,300,262.34   38.98   153,201,212.48   3.51   49,509,617.49   1.14   1,669,412,000.41   38.30   181,793,910.66   4.17   1,197,673.00   0.027   604,785,889.61   13.87   4,359,200,565.99 
2    2554   1,940,791,696.80   41.04   218,819,033.29   4.63   58,646,615.31   1.24   1,799,018,943.23   38.05   188,901,162.23   3.99   46,702.00   0.001   522,249,814.86   11.04   4,728,473,967.72 
3    2555   2,066,276,815.67   42.30   196,238,302.17   4.02   59,865,187.39   1.23   1,838,254,353.34   37.63   197,212,759.27   4.04   837,939.40   0.017   525,949,470.54   10.77   4,884,634,827.78 
4    2556   2,151,127,613.35   42.78   239,283,921.56   4.76   73,741,957.11   1.47   1,832,542,586.59   36.45   225,411,101.71   4.48   0.00   0.000   506,025,463.41   10.06   5,028,132,643.73 


กราฟแสดงต้นทุนรวมของกรมสุขภาพจิต (แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย)

ปีงบประมาณ 2553-2556


Chart.


 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม