กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

           1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจักทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

           2. แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2

           1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

           2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

           3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

           1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

           2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

           3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

           4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญณู"

ขั้นตอนที่ 4

           1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

           2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 5

           1. กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน

           2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

           3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสรอมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน