รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง เดือน ธ.ค. 62... (11) [ 10 มกราคม 2563 ]
  รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ 31 ธ.ค. 62... (15) [ 6 มกราคม 2563 ]
  รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 31 ธ.ค. 62... (9) [ 6 มกราคม 2563 ]
  งบการเงินกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562... (67) [ 17 ธันวาคม 2562 ]
  รายงานเคลื่่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง เดทอน พฤศจิกายน 2562... (14) [ 16 ธันวาคม 2562 ]
  รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 พ.ย. 62... (22) [ 12 ธันวาคม 2562 ]
  รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ณ 30 พ.ย. 62... (18) [ 12 ธันวาคม 2562 ]
  รายงานวัสดุคงคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562... (41) [ 4 ธันวาคม 2562 ]
  ทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ผ่านการประเมินผลของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... (25) [ 2 ธันวาคม 2562 ]
  รายงานวัสดุคงคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2562... (66) [ 6 พฤศจิกายน 2562 ]