คู่มือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี... (216) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ... (125) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย... (148) [ 29 กันยายน 2559 ]
  คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ และเงินงบประมาณ... (232) [ 29 กันยายน 2559 ]
  โปรแกรมเงินทดรองราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2555... (564) [ 1 ตุลาคม 2555 ]
  การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549... (315) [ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ]
  การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549... (266) [ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ]