คู่มือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ... (4) [ 30 เมษายน 2563 ]
  คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต... (66) [ 21 ตุลาคม 2562 ]
  คู่มือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี... (307) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ... (169) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย... (195) [ 29 กันยายน 2559 ]
  คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ และเงินงบประมาณ... (360) [ 29 กันยายน 2559 ]
  โปรแกรมเงินทดรองราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2555... (613) [ 1 ตุลาคม 2555 ]