คู่มือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ... (33) [ 30 เมษายน 2563 ]
  คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้งเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต... (94) [ 21 ตุลาคม 2562 ]
  คู่มือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี... (343) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ... (200) [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย... (226) [ 29 กันยายน 2559 ]
  คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ และเงินงบประมาณ... (412) [ 29 กันยายน 2559 ]
  โปรแกรมเงินทดรองราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2555... (653) [ 1 ตุลาคม 2555 ]