แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

เขียนที่ วันที่ 1.   ข้าพเจ้าผู้มีชื่อตามข้างท้ายคำขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต      เนื่องจากความตายของ

ซึ่งได้ถึงแก่ความตายเมื่อ ปรากฏตามหลักฐานที่ระบุในข้อ 3  โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ

              เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

              เป็นบุคคลตามข้อ  18 วรรคสอง ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร ฯลฯ)

มีจำนวนทั้งสิ้น คน คือ

(1)   อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)   อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)   อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 2.  ผู้ตาย เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่ง

สังกัด/สำนักงาน กรมสุขภาพจิต     กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี  อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้าย เดือนละ บาท     และได้รับเงินเพิ่มประเภท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ

รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น  เดือนละ บาท    คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ(3 เท่า) บาท

( )

ได้ถึงแก่ความตาย    ดยเหตุปกติเนื่องจาก(เจ็บป่วย ฯลฯ)

เมื่อ

เนื่องจากสูญหายและมีสำเนาคำสั่งของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สันนิษฐานไว้ตามกฎหมาย

บำเหน็จบำนาญ ตามคำสั่งที่ ลงวันที่

เนื่องจากสาบสูญและมีคำสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ ตามคำสั่งศาล

หมายเลขคดี ลงวันที่

 

- 2 -

 

 

3.   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานที่แสดงว่าเปนบุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ  18 วรรคสอง ได้แก่

สำเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

สำเนาคำสั่งของศาล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดตามระเบียบ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ   ตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ทางราชการภายใน 30 วัน      นับจากวันที่

ทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ข้างต้นนี้

 

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

         ( )

 

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

( )

 

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

         ( )

 

 

หมายเหตุ    1. กรณีผู้มีสิทธิตามข้อ 18 วรรคสอง ในลำดับเดียวกันมีหลายคน

1.1    ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ 1 โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านั้น

รวมกันมาในท้ายคำขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย

1.2    หากมีการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงการคลังกำหนด

                      2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆที่สามารถรับฟังได้ว่า เป็นบุคคลดังกล่าว

                               ในข้อ  18 วรรคสอง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคู่สมรสผู้ตาย

                               หลักฐานรับรองการอุปการะของผู้ที่เชื่อถือได้ เป็นต้น

(แบบ ลจ.1)

แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง

 

วัน/เดือน/ปี   ที่แจ้งรายการ


    ส่วนราชการผู้เบิก       กรมสุขภาพจิต

 

ขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงิน                บำเหน็จปกติ               บำเหน็จพิเศษ

กรณี                 ออกจากงาน                ตาย

ของลูกจ้าง         ประจำ         ชั่วคราว   ชื่อ ชื่อสกุล

รหัสใบแนบเลขที่ จำนวนเงิน บาท

หัก  ภาษี   จำนวน บาท   คงเหลือจำนวน บาท

หัก   หนี้  จำนวน บาท   คงเหลือจำนวน บาท

ให้ส่งแบบแจ้งหนี้ของลูกจ้างที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม  (แบบ ลจ.2)  ไปให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด (ถ้ามี)

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ            ลูกจ้างผู้มีสิทธิ

        ผู้จัดการมรดก

        ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

1.   ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท ( )

 

2.       ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท ( )

 

3.       ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท ( )

 

 

 

4.       ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท ( )

 

5.       ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อธนาคาร สาขา

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

จำนวนเงิน บาท ( )

 

                ได้ตรวจสอบหลักฐานตามรายชื่อผู้รับเงินดังกล่าวข้างต้นแล้ว   ขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จของ               ลูกจ้างประจำ               ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ ชื่อสกุล ได้

 

 

                                                                (ลงชื่อ) (ผู้เบิก)

                                                                           ( )

                                                                ตำแหน่ง

                                                                วันที่ เดือน พ.ศ.

 

 

ให้แนบ   หลักฐานของผู้รับเงินทุกราย

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  ที่มีเลขประจำตัวประชาชน

   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มี  ชื่อธนาคาร  ชื่อเจ้าของบัญชี  และเลขที่บัญชี

เงินฝากธนาคาร  (ประเภทออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
   Download PDF File