สัญญาการใช้บัตรเครดิตของราชการ

โปรดทำเครื่องหมาย   a     ลงในช่อง                  พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ครบถ้วน

เลขที่ ระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตตั้งแต่วันที่ / / ถึงวันท / /


ยื่นต่อ

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด

มีความประสงค์

          ขอมีบัตรเครดิตของทางราชการโดยระบุชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิต

          ขอมีบัตรเครดิตของราชการโดยระบุชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตพร้อมวงเงินที่ใช้จ่ายจากบัตรเครดิต

          ขอวงเงินที่ใช้จ่ายจากบัตรเครดิตของราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิต

                ตามหมายเลขที่บัตรเครดิตที่         

                จำนวน บาท ทั้งนี้เพื่อค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ เดินทางไปฝึกอบรม เดินทางไปจัดฝึกอบรม   จัดเลี้ยงรับรองของทางราชการ
ตามคำสั่งของกรม โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ

จำนวนเงิน

 

 
 

 

รวมเป็นเงิน บาท

 

รวมเงิน (ตัวอักษร)

               

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของราชการที่ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ถือบัตรเครดิตทุกประการดังนี้

1. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้

2. ข้าพเจ้าจะใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ    เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการที่ระบุไว้
ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

3. เมื่อมีการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ   ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียด
ตามที่ทางราชการกำหนดพร้อมกับใบบันทึกรายการขาย (
Sales Slip) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จากร้านค้าและสถานบริการ
ทุกครั้ง เพื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้กับฝ่ายการเงินโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการชำระเงินให้กับ
สถาบันผู้ออกบัตรเครดิต

หากข้าพเจ้าไม่สามารถจะนำเอกสารดังกล่าวข้างต้น มอบให้ฝ่ายการเงินได้ ข้าพเจ้าจะรีบประสานงานกับฝ่าย
การเงินเพื่อจัดส่งสำเนาเอกสารหรือสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (
Summary) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดให้ฝ่ายการเงินพื่อใช้ในการตรวจสอบก่อนการชำระเงิน และข้าพเจ้าจะนำเอกสารฉบับจริงดังกล่าวพร้อมทั้งแบบ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ราชการกำหนด มามอบให้ฝ่ายการเงินภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึงที่ตั้ง

  การใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้
ข้าพเจ้าจะทำใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน

4. ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่การเงินตามที่
ร้องขอโดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการชำระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต

5. หากข้าพเจ้ากระทำผิดเงื่อนไขหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิต ข้าพเจ้ายินยอมจ่าย
เป็นเงินสดหรือให้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้ความเสียหายดังกล่าวที่เกิด
จากการใช้บัตรเครดิตให้ครบถ้วน  ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีคำสั่งหรือ
ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกให้ชดใช้ได้ทันที

                                ลงชื่อ ผู้ขอใช้บัตรเครดิต วันที่ / /

 

เสนอ

     ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติ ดังนี้

ให้มีบัตรเครดิตของทางราชการได้

ให้มีวงเงินใช้จ่าย จำนวน บาท

( )

และมีระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตตั้งแต่

วันที่ / /   ถึงวันที่ / /

 

ลงชื่อ วันที่ / /

        ( )

ตำแหน่ง

คำอนุมัติ

อนุมัติตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้

ให้มีบัตรเครดิตของทางราชการได้

ให้มีวงเงินใช้จ่าย จำนวน บาท

( )

และมีระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตตั้งแต่

วันที่ / /

ถึงวันที่ / /

   ทั้งนี้ให้รีบดำเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้บัตรเครดิตทราบด้วย

ลงชื่อ. วันที่ / /

        ( )

ตำแหน่ง

 

ใบรับบัตรเครดิต / ใบรับทราบวงเงินใช้จ่าย

   ได้รับบัตรเครดิตหมายเลข          เรียบร้อยแล้ว

   รับทราบวงเงินงบประมาณและระยะการใช้บัตรเครดิตตามที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น

                ลงชื่อ ผู้ขอใช้บัตรเครดิต  วันที่ / /

สำหรับเจ้าหน้าที่

รายการชดใช้ค่าเสียหาย

ว/ด/ป

ที่ชดใช้

ความเสียหาย

จำนวนเงิน

ที่ชดใช้

จำนวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จ

รับเงิน

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ    (1)  ยื่นต่อผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด

                    (2)  เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    (3)  ผู้ลงชื่อคือ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใด

                    (4)  ผู้ลงชื่อคือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ตาม (2) ข้างต้น

ใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต

 

ยื่นต่อ

ข้าพเจ้า ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด

ผู้ถือบัตรเครดิตของราชการหมายเลข

ซึ่งได้ทำสัญญาการใช้บัตรเครดิตของราชการเลขที่ ลงวันที่ / /

ข้าพเจ้าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวระหว่างวันที่ / / ถึงวันที่ / /

รวมเป็นเงิน ( ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน / เดือน / ปี

ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน


 

รวม

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ

                                                                                                                                        ( )

                                                                                                                                        วันที่ / /

 

 

หมายเหตุ

(1)  ยื่นต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลัง  หัวหน้าแผนกคลังหรือตำแหน่งอื่นใด

(2)  หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในสัญญาการใช้บัตรเครดิตของราชการ

(3)  จำนวนเงินที่ระบุสกุลเงินที่ชำระให้กับร้านค้าและสถานบริการ

   Download PDF File