เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

แบบสัญญา


 แบบใบลาพักผ่อน
 
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน_6005
 
 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน_6006
 
 แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223
 
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131
 
 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0800-401-008
 
 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0800-401-007
 
 แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 0800-401-024
 
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 0800-401-006,ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111
 
 รายงานการเดินทางไปราชการส่วนที่ 1 แบบ 8708
 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708
 
  สัญญายืมเงิน แบบ 8500 (ทั้งด้าานหน้าและด้านหลัง)
 
 ***********************************************************************************
 
 แบบฟอร์มนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง
 
 
 หนังสือรับรอง
 
 แบบ ค.ก.ษ.
 
 
แบบ สรจ.1
 
 แบบ สรจ.2
 
 แบบ สรจ.3
 
 แบบ สรจ.4
 
 แบบ สรจ.5
 
 แบบ สรจ.6
 
 แบบ สรจ.7
 
 แบบ สรจ.8
 
 แบบ สรจ.9
 
 แบบ สรจ.10
 
 แบบ สรจ.11
 
 แบบ สรจ.12
 
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 
 ใบมอบฉันทะยื่นแบบแทน
 
 ใบมอบฉันทะรับหนังสือแทน
 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ
 
 ใบมอบฉันทะ
 
 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย / แบบ ลจ.1 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง
 
 สัญญาการใช้บัตรเครดิตของราชการ
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0