เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   เงินเดือนไมี่เข้า
   ดรัณ พงศธรสกุล
   วันที่: 28/8/2016
   เวลา: 07:43

 
ได้เปลี่ยนสมุดบัญชีเงินฝาก แล้วเงินเดือนไม่เข้าต้องทำอย่างไรครับ


   ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : kwanta225_22@hotmail.com
   วันที่: 5/9/16
   เวลา: 11:16

 
นำสมุดบัญชีที่เปลี่ยนใหม่ ไปให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านเงินเดือนของหน่วยงาน

   ความคิดเห็นจากคุณ นันทวรรณ พรรณกลิ่น
    : noofon.cheydach@hotmail.com
   วันที่: 19/9/16
   เวลา: 13:59

 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นflie PDS และพิมม์็ใบเสร็จรับเงินมาเบิกเป็นค่าลงทะเบียนโดยในแบบฟอร์มมีคำว่าใบเสร็จรับเงินนี้สามารถใช้เบิกเงินกับทางราชการได้ สามารถเบิกได้หรือไม่ค่

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม