เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


   เบิกค่าที่พัก
   พี่ไพล
   วันที่: 12/3/2014
   เวลา: 16:37

 
23-25 กพ 57 เดินทางไปสัมมนาที่ เชียงใหม่ ของชมรมนักจัดการ โดยบินไปบ่าย 22 กพ 15.30 พัก 1 คืนแรกที่ ชม. มีค่าใช้จ่าย 500 บาท และไปพักบน แม่ริม 2 คืน เสร็จงานนำมาเบิก แต่ผู้บริหารไม่ให้เบิกค่าที่พักคืน วันที่ 22 กพ โดยอ้างว่าไม่ให้ไปพักล่วงหน้า เพราะให้ไปเครื่องแล้ว จึงไม่ให้เบิก(เหตุผลที่ไปก่อนเพราะบ้านอยู่ซอยลึกจากถนนใหญ่ประมาณ 4 กม. ไม่มีรถแท็กซี่วิ่งผ่าน เป็นชุมชน เลยเดินทางมาล่วงหน้าเพราะเคยมาขึ้นเครื่องต้องมาตีสาม และจ้างรถมารับจากบ้าน เพื่อมาสนามบิน ไม่ปลอดภัยเลย) สามารถทำได้หรือไม่

แต่ผู้บริหารไปประชุมจังหวัดเลย ประชุม 19 กพ บ่าย 13.30 น แต่บิน วันที่ 18 เวลา 07.00 น ไปก่อน1 วัน เบิกค่าที่พักคืนแรกได้ 1 คืน

กรณีนี้ทำไมสิทธิ์ในการเบิก ไม่เหมือนกัน
จริงๆ แล้ว ไปก่อนล่วงหน้าตามระเบียบเบิกได้หรือไม่ (ผู้เขียนเห็นว่าเบิกได้)

โปรดตอบด้วย ขอบคุณค่ะ


   ความคิดเห็นจากคุณ สุปาณี
    : supanee_noi@hotmail.com
   วันที่: 19/3/14
   เวลา: 17:30

 

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ลักษณะ 1 บททั่วไป มาตรา 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายใรนการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทาง อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
และตามระเบียบกระทรวงารคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 5 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการอนุมัติระยะเวลาออกเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฎิบัติราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
กรณีที่สอบถาม ไม่ทราบว่ามีมาตรการภายในของหน่วยงานหรือเปล่าในกรณีดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.

 

 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม