รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2013 สำหรับ                                                              วันที่ 30.09.2013 เวลา 20:09:25                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
*** รวมงบประมาณ                  34,296,337.69                      1,295,208.38    39,711,823.57     6,710,694.26-
**  2100800025  จขก.             34,296,337.69                      1,295,208.38    39,711,823.57     6,710,694.26-
*   2100806005000000  รายการงบ    2,723,404.60                        150,277.38     2,573,127.22                  
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    2,723,404.60                                                        2,723,404.60 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                        150,277.38     1,840,045.66     1,990,323.04-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          333,075.00       333,075.00-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                                         400,006.56       400,006.56-
*   2100806008000000  รายการงบ   25,538,023.66                         24,931.00    31,845,386.92     6,332,294.26-
    5611110  เงินเดือน /งบสรก.                                                       5,385,784.00     5,385,784.00-
    5611120  ค่าจ้างประจำ /งบส                                                       1,181,521.77     1,181,521.77-
    5611150  ค่าตอบแทนพนักงานร    4,317,690.00                                       4,082,678.49       235,011.51 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก   21,220,333.66                                                       21,220,333.66 
    5611210  ค่าตอบแทน /งบสรก.                                                       7,479,795.76     7,479,795.76-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                       3,090,298.20     3,090,298.20-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                        8,694,918.34     8,694,918.34-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                         24,931.00     1,930,390.36     1,955,321.36-
*   2100806008110000  ครุภัณฑ์      523,765.00                                                          523,765.00 
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.       523,765.00                                                          523,765.00 
*   2100806008110023  เครื่องค                                                         505,040.00       505,040.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                          505,040.00       505,040.00-
*   2100806008110029  Hub Swit                                                          18,725.00        18,725.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                           18,725.00        18,725.00-
*   2100806008410000  สิ่งก่อส    1,346,594.43                                                        1,346,594.43 
    5611320  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้    1,346,594.43                                                        1,346,594.43 
*   2100806008410002  อาคารโรง                                      1,120,000.00       226,594.43     1,346,594.43-
    5611320  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้                                      1,120,000.00       226,594.43     1,346,594.43-
*   2100806008500001  เงินอุดห    1,223,750.00                                       1,223,750.00                  
    5611410  อุดหนุนทั่วไป /งบ    1,223,750.00                                       1,223,750.00                  
*   2100817001009000  รายการงบ                                                         378,400.00       378,400.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          378,400.00       378,400.00-
*   2100817006000000  รายการงบ    2,940,800.00                                       2,940,800.00                  
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    2,940,800.00                                                        2,940,800.00 
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                        2,940,800.00     2,940,800.00-