รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                           236,096.42             12,210,917.93            (12,122,464.89)               324,549.46 
1101010104 เงินทดรองราชการ                       500,000.00                      0.00                      0.00                500,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              9,404,073.93             (9,404,073.93)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              9,351,634.93             (9,351,634.93)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         7,165,980.55              9,320,312.93             (2,279,564.13)            14,206,729.35 
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     146,500.00              1,463,957.62             (1,570,457.62)                40,000.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    157,679.12                161,179.12               (161,179.12)               157,679.12 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                      31,078,878.99             11,351,772.85            (12,470,181.00)            29,960,470.84 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                          0.00                790,265.02               (790,265.02)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                      70,000.00                219,300.00                      0.00                289,300.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.                     56,700.00                219,088.00               (126,400.00)               149,388.00 
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ                  20,763,019.88              9,377,343.00             (8,211,829.33)            21,928,533.55 
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก                      36,688.00                      0.00                      0.00                 36,688.00 
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น               (3,506,431.71)                     0.00                      0.00             (3,506,431.71)
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         95,909.57              1,530,027.17             (1,625,936.74)                     0.00 
1105010101 วัตถุดิบ                                    0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         2,429,654.48              2,003,727.04             (2,224,868.27)             2,208,513.25 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      15,742,126.00                      0.00                      0.00             15,742,126.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                (11,871,823.43)                     0.00                      0.00            (11,871,823.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      69,532,521.68                      0.00                      0.00             69,532,521.68 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                (53,217,775.58)                     0.00                      0.00            (53,217,775.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                   13,034,052.27                 16,500.00                      0.00             13,050,552.27 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                 16,500.00                (16,500.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (7,742,500.11)                     0.00                      0.00             (7,742,500.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    6,217,255.00                      0.00                      0.00              6,217,255.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (4,837,663.28)                     0.00                      0.00             (4,837,663.28)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 6,680,336.00                      0.00                      0.00              6,680,336.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (4,563,964.52)                     0.00                      0.00             (4,563,964.52)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       3,572,547.74                      0.00                      0.00              3,572,547.74 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (3,084,391.45)                     0.00                      0.00             (3,084,391.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      636,483.60                      0.00                      0.00                636,483.60 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (382,019.29)                     0.00                      0.00               (382,019.29)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                        105,278.60                  5,617.50                      0.00                110,896.10 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                  5,617.50                 (5,617.50)                     0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (78,292.18)                     0.00                      0.00                (78,292.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      126,000.00                      0.00                      0.00                126,000.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (125,070.88)                     0.00                      0.00               (125,070.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     18,260,382.43                 99,500.00                      0.00             18,359,882.43 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                 99,500.00                (99,500.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (13,089,528.43)                     0.00                      0.00            (13,089,528.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                10,313,918.87                      0.00                      0.00             10,313,918.87 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (8,037,959.01)                     0.00                      0.00             (8,037,959.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                      112,000.00                      0.00                      0.00                112,000.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา                 (111,998.00)                     0.00                      0.00               (111,998.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                    1,447,330.89                      0.00                      0.00              1,447,330.89 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว               (1,104,832.67)                     0.00                      0.00             (1,104,832.67)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา                          164,003.00                      0.00                      0.00                164,003.00 
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา                     (132,516.74)                     0.00                      0.00               (132,516.74)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี                         119,000.00                      0.00                      0.00                119,000.00 
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี                     (67,068.50)                     0.00                      0.00                (67,068.50)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           602,015.00                      0.00                      0.00                602,015.00 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (584,866.15)                     0.00                      0.00               (584,866.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (3,477,893.00)             6,818,183.39             (3,584,124.03)              (243,833.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (573,025.80)             2,332,210.33             (2,781,342.58)            (1,022,158.05)
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (54,837.50)               312,127.35               (264,630.85)                (7,341.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (245,032.00)             1,531,616.50             (1,326,584.50)               (40,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,032.38                 (2,032.38)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                 23,840.00                (23,840.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 58,528.79                (58,528.79)                     0.00 
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า               (1,639,772.40)                     0.00                      0.00             (1,639,772.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (14,802,475.08)             1,481,404.15             (1,028,888.05)           (14,349,958.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (270,824.87)                     0.00                      0.00               (270,824.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 81,120.00                (81,120.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                   (500,000.00)                     0.00                      0.00               (500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (974,137.37)                     0.00                      0.00               (974,137.37)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                   (663,796.89)                     0.00                      0.00               (663,796.89)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (26,469,311.80)                     0.00                      0.00            (26,469,311.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (50,098,944.34)                     0.00                      0.00            (50,098,944.34)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                   (985.00)                  (985.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (579.66)                     0.00                      0.00                   (579.66)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                             (524.33)                     0.00                      0.00                   (524.33)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                    (37,592,621.79)             9,000,000.00            (21,404,700.88)           (49,997,322.67)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                       (81,081.44)                     0.00                      0.00                (81,081.44)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                         (92,570.53)                     0.00                      0.00                (92,570.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,883,085.00)                     0.00               (276,325.00)            (2,159,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (17,605,217.85)                   800.00             (4,118,609.75)           (21,723,027.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                      (363,515.20)                     0.00               (126,778.80)              (490,294.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (605,311.75)                     0.00                (72,010.50)              (677,322.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                 (19,059,243.15)                     0.00             (3,543,509.62)           (22,602,752.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (21,214,628.12)                     0.00             (9,320,312.93)           (30,534,941.05)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน               (1,072,041.40)                     0.00                      0.00             (1,072,041.40)
4313010199 รายได้อื่น                         (4,102,998.40)                     0.00               (346,865.00)            (4,449,863.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           855,790.00                151,920.00                (38,000.00)               969,710.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,845,420.00                271,830.00                      0.00              2,117,250.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         37,665.00                  4,495.00                      0.00                 42,160.00 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     6,812,674.00                990,484.00                      0.00              7,803,158.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      368,820.00                 58,394.00                      0.00                427,214.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            29,400.00                  5,400.00                      0.00                 34,800.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                             310,000.00                 78,000.00                (38,000.00)               350,000.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                     1,763,903.22                291,500.00                      0.00              2,055,403.22 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  294,403.50                 40,156.00                      0.00                334,559.50 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   289,870.25                 30,854.50                      0.00                320,724.75 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                     5,136.00                      0.00                      0.00                  5,136.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   21,038.00                  1,000.00                      0.00                 22,038.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    3,987,430.20                422,668.80                (40,560.00)             4,369,539.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                    545,225.00                111,467.00                      0.00                656,692.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        132,826.38                 18,990.00                      0.00                151,816.38 
5103010103 ค่าที่พัก                              97,061.25                 11,475.00                      0.00                108,536.25 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   199,550.00                 38,770.00                      0.00                238,320.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                           25,268,194.77              2,880,782.67                 (2,996.00)            28,145,981.44 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     287,357.40                 69,779.00                   (800.00)               356,336.40 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         297,711.09                 24,970.80                      0.00                322,681.89 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                5,994,078.87                658,689.41                      0.00              6,652,768.28 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                     916,431.00                 24,000.00                      0.00                940,431.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                           29,483.90                  7,175.43                      0.00                 36,659.33 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            1,228,030.56                      0.00                      0.00              1,228,030.56 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     253,231.45                 51,212.65                      0.00                304,444.10 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           173,655.54                 44,693.83                      0.00                218,349.37 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  191,686.58                 26,992.50                      0.00                218,679.08 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                      38,496.00                  7,341.00                      0.00                 45,837.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                      10,528.50                      0.00                      0.00                 10,528.50 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                  120,291.45                 18,832.00                      0.00                139,123.45 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        48,850.00                  2,245.00                      0.00                 51,095.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                           0.00                  1,050.00                      0.00                  1,050.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                  279,596.09                 84,920.13                      0.00                364,516.22 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                       120,639.15                      0.00                      0.00                120,639.15 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   540,000.00                 85,000.00                      0.00                625,000.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                   3,130,510.00                616,410.00                      0.00              3,746,920.00 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                       2,822,040.00                751,420.00                      0.00              3,573,460.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       329,479.13                      0.00                      0.00                329,479.13 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   907,108.66                      0.00                      0.00                907,108.66 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      629,506.56                      0.00                      0.00                629,506.56 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                  268,039.95                      0.00                      0.00                268,039.95 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                     320,112.01                      0.00                      0.00                320,112.01 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     233,718.55                      0.00                      0.00                233,718.55 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                      55,817.07                      0.00                      0.00                 55,817.07 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      7,111.04                      0.00                      0.00                  7,111.04 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    8,010.06                      0.00                      0.00                  8,010.06 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                  1,073,960.63                      0.00                      0.00              1,073,960.63 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                    1,097,551.12                      0.00                      0.00              1,097,551.12 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       71,051.01                      0.00                      0.00                 71,051.01 
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา                        6,261.40                      0.00                      0.00                  6,261.40 
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี                      13,823.56                      0.00                      0.00                 13,823.56 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                    19,329.15                      0.00                      0.00                 19,329.15 
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ                        511,595.42                      0.00                      0.00                511,595.42 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      52,819.52                 40,560.00                      0.00                 93,379.52 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 21,214,628.12              9,320,312.93                      0.00             30,534,941.05 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                     1,103.99                  2,641.00                 (1,656.00)                 2,088.99 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                19,216,125.91              2,279,564.13                      0.00             21,495,690.04 
5210010118 T/E-ภายในกรม                          726,668.78                      0.00                      0.00                726,668.78 
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ                           4,470.81                      0.00                      0.00                  4,470.81 
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                        464,495.91                128,978.93                      0.00                593,474.84 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010101 Conv โรงงาน                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      6
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.06.2014 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก.                            Report Time  : 10:44:44   
                                                     ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            108,943,673.14           (108,943,673.14)                     0.00