รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             13,089,606.50            (13,089,606.50)                     0.00 
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                       600,000.00                      0.00                      0.00                600,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00             12,697,648.00            (12,697,648.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00             12,005,253.50            (12,005,253.50)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         3,372,814.90             14,107,579.00            (11,642,321.70)             5,838,072.20 
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,094,355.47             (2,094,355.47)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    113,030.00              3,836,255.39             (3,760,666.29)               188,619.10 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                 50,000.00                (50,000.00)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                      54,332,821.70              7,627,278.80            (12,000,000.00)            49,960,100.50 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                      19,700.00                185,400.00                (19,700.00)               185,400.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                    444,205.47                538,660.00               (633,615.47)               349,250.00 
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ                  76,232,579.01             10,107,331.75             (8,131,865.25)            78,208,045.51 
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น              (12,542,758.11)                     0.00                      0.00            (12,542,758.11)
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              7,336,809.86             (7,336,809.86)                     0.00 
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         5,614,574.78              4,146,804.78             (4,019,963.26)             5,741,416.30 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      22,745,468.67                      0.00                      0.00             22,745,468.67 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (8,093,208.24)                     0.00                (85,605.36)            (8,178,813.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                  57,233,255.65                 99,000.00                      0.00             57,332,255.65 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                596,000.00               (596,000.00)                     0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                 (31,021,106.61)                     0.00               (237,079.26)           (31,258,185.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      10,943,680.00                      0.00                      0.00             10,943,680.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                930,000.00               (930,000.00)                     0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (550,062.30)                     0.00                (89,948.07)              (640,010.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    7,269,946.61                247,191.00                      0.00              7,517,137.61 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                247,191.00               (247,191.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (3,613,393.31)                     0.00                (55,417.42)            (3,668,810.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                   10,194,789.18                      0.00                      0.00             10,194,789.18 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (6,127,904.27)                     0.00                (69,327.83)            (6,197,232.10)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,687,188.10                      0.00                      0.00              1,687,188.10 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (1,344,851.85)                     0.00                 (8,013.34)            (1,352,865.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       2,227,843.33                      0.00                      0.00              2,227,843.33 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (1,519,138.13)                     0.00                (16,310.25)            (1,535,448.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      296,493.40                      0.00                      0.00                296,493.40 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (194,212.43)                     0.00                 (3,022.45)              (197,234.88)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         74,299.49                      0.00                      0.00                 74,299.49 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (51,367.47)                     0.00                   (441.53)               (51,809.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     18,589,304.78                116,600.00                      0.00             18,705,904.78 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                170,600.00               (170,600.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (14,322,261.23)                     0.00               (141,144.12)           (14,463,405.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 9,278,117.53                      0.00                      0.00              9,278,117.53 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (8,386,935.06)                     0.00                (60,360.20)            (8,447,295.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                    2,112,486.40                      0.00                      0.00              2,112,486.40 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว               (1,559,872.44)                     0.00                (21,356.45)            (1,581,228.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  2,560,110.00                      0.00                      0.00              2,560,110.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                199,000.00               (199,000.00)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              7,284,681.37             (7,395,320.03)              (110,638.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (1,349,139.50)             6,386,272.83             (5,437,266.26)              (400,132.93)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 87,365.40                (87,365.40)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (113,030.00)             6,412,955.07             (6,377,993.47)               (78,068.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  8,301.58                 (8,301.58)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    388.97                   (388.97)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 46,673.03                (46,673.03)                     0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (944,815.00)               330,735.50                (69,881.50)              (683,961.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (292,359.05)                     0.00                      0.00               (292,359.05)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 44,840.00                (44,840.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                   (600,000.00)                     0.00                      0.00               (600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (290,200.90)                     0.00                      0.00               (290,200.90)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                (13,154,440.91)                     0.00                      0.00            (13,154,440.91)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (40,868,395.31)                     0.00                      0.00            (40,868,395.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (111,536,200.76)                     0.00                      0.00           (111,536,200.76)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (508,377.76)                     0.00                      0.00               (508,377.76)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                         (1,237.13)                     0.00                      0.00                 (1,237.13)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                 (172,820.00)                     0.00                      0.00               (172,820.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก                    (8,668.00)                     0.00                 (1,600.00)               (10,268.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                   (13,000.00)                     0.00                      0.00                (13,000.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                    (33,254,358.50)                     0.00             (3,640,891.00)           (36,895,249.50)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท              (59,303,857.00)            12,000,000.00            (18,861,921.75)           (66,165,778.75)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน               (3,128,110.00)                     0.00               (380,699.00)            (3,508,809.00)
4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                        (131,026.66)                     0.00                      0.00               (131,026.66)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                  (13,520.00)                     0.00                      0.00                (13,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (7,466,546.60)                     0.00               (211,995.00)            (7,678,541.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                      (6,665,054.00)                     0.00                      0.00             (6,665,054.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (18,793,929.29)                     0.00             (1,182,179.20)           (19,976,108.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                             0.00                      0.00               (560,000.00)              (560,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                (3,409,665.00)                     0.00                (18,000.00)            (3,427,665.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                       (1,354,755.56)                     0.00               (249,915.00)            (1,604,670.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้                      (5,967,500.00)                     0.00                      0.00             (5,967,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                 (72,764,304.14)             1,406,199.00            (11,642,233.74)           (83,000,338.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (65,151,655.56)                     0.00            (12,697,648.00)           (77,849,303.56)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                  (33,956.59)                     0.00                      0.00                (33,956.59)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                        (493,400.00)                     0.00                 (3,732.00)              (497,132.00)
4313010199 รายได้อื่น                         (1,282,262.95)                     0.00                      0.00             (1,282,262.95)
5101010101 เงินเดือน                           4,453,030.00                      0.00                      0.00              4,453,030.00 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                      424,300.00                      0.00                      0.00                424,300.00 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         2,514,570.00                364,070.00                      0.00              2,878,640.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                      3,911.60                      0.00                      0.00                  3,911.60 
5101010113 ค่าจ้าง                               891,120.00                      0.00                      0.00                891,120.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,624,300.00                209,070.00                      0.00              1,833,370.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         69,225.00                  2,925.00                      0.00                 72,150.00 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                    10,675,816.00              2,794,518.00             (1,406,199.00)            12,064,135.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                      57,570.00                      0.00                      0.00                 57,570.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                   86,742.20                      0.00                      0.00                 86,742.20 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                         130,113.30                      0.00                      0.00                130,113.30 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          24,979.20                      0.00                      0.00                 24,979.20 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      487,876.00                 62,939.00                      0.00                550,815.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                     2,065,500.00                338,500.00                      0.00              2,404,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  319,067.50                166,091.00                      0.00                485,158.50 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   518,136.50                 72,468.00                      0.00                590,604.50 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      10,150.00                      0.00                      0.00                 10,150.00 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                  125,695.86                      0.00                      0.00                125,695.86 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   24,155.00                 10,150.00                      0.00                 34,305.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   58,146.00                  1,206.00                      0.00                 59,352.00 
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.                  106,220.00                 55,500.00                      0.00                161,720.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    7,062,284.00              1,296,285.00               (352,740.00)             8,005,829.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                     62,000.00                      0.00                      0.00                 62,000.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        456,935.00                 44,660.00                      0.00                501,595.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             823,861.00                 87,250.00                      0.00                911,111.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   752,554.59                176,740.60                      0.00                929,295.19 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00                  1,000.00                      0.00                  1,000.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                           40,397,173.62              5,088,091.00                (19,000.00)            45,466,264.62 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   7,368,899.47                546,627.29               (298,000.00)             7,617,526.76 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         609,102.10                 62,370.00                      0.00                671,472.10 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                3,191,239.85                330,056.50                      0.00              3,521,296.35 
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร                      3,387.00                      0.00                      0.00                  3,387.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            2,865,662.81                 21,770.36                      0.00              2,887,433.17 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     370,465.11                 38,536.30                      0.00                409,001.41 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           198,577.64                 92,131.00                      0.00                290,708.64 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  113,031.59                 14,326.23                      0.00                127,357.82 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                      56,785.00                  8,495.00                      0.00                 65,280.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                      29,463.37                      0.00                      0.00                 29,463.37 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                  288,328.00                 76,567.00                      0.00                364,895.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                         1,905.00                      0.00                      0.00                  1,905.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                     195,630.00                      0.00                      0.00                195,630.00 
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก                    148,730.00                      0.00                      0.00                148,730.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                  623,601.85                 39,390.00                      0.00                662,991.85 
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก                  100,000.00                 18,000.00                      0.00                118,000.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         4,000.00                  6,500.00                      0.00                 10,500.00 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   620,000.00                 90,000.00                      0.00                710,000.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                   2,564,580.00                462,430.00                      0.00              3,027,010.00 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                       4,337,550.00                 16,750.00                      0.00              4,354,300.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       693,403.49                 85,605.36                      0.00                779,008.85 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                 1,895,877.82                237,079.26                      0.00              2,132,957.08 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   533,134.27                 89,948.07                      0.00                623,082.34 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      450,598.75                 55,417.42                      0.00                506,016.17 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                  561,555.50                 69,327.83                      0.00                630,883.33 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      64,908.00                  8,013.34                      0.00                 72,921.34 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     136,265.43                 16,310.25                      0.00                152,575.68 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                      25,142.52                  3,022.45                      0.00                 28,164.97 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      1,761.58                    441.53                      0.00                  2,203.11 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                  1,077,550.96                141,144.12                      0.00              1,218,695.08 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      478,914.96                 60,360.20                      0.00                539,275.16 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                      173,517.06                 21,356.45                      0.00                194,873.51 
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่                         1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์                1,042,678.38                      0.00                      0.00              1,042,678.38 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                     5,391.78                      0.00                      0.00                  5,391.78 
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า                        1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                             2,894.60                      0.00                      0.00                  2,894.60 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     382,845.86                      0.00                      0.00                382,845.86 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 65,151,655.56             12,697,648.00                      0.00             77,849,303.56 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   682,434.89                      0.00                      0.00                682,434.89 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                72,510,425.34             11,642,321.70             (1,406,199.00)            82,746,548.04 
5210010118 T/E-ภายในกรม                        1,800,000.00                      0.00                      0.00              1,800,000.00 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                      6,863,617.71                653,218.45                      0.00              7,516,836.16 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010101 Conv โรงงาน                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      6
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.07.2013 
User name     : 2108A01                             หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม.                            Report Time  : 12:43:27   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            162,813,605.51           (162,813,605.51)                     0.00