รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2013 สำหรับ                                                              วันที่ 01.07.2013 เวลา 08:27:02                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
*** รวมงบประมาณ                  48,430,826.00                     21,204,945.07    29,216,836.54     1,990,955.61-
**  2100800023  จนม.             48,430,826.00                     21,204,945.07    29,216,836.54     1,990,955.61-
*   2100806005000000  รายการงบ    1,425,000.00                                         963,700.00       461,300.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    1,425,000.00                                                        1,425,000.00 
    5611210  ค่าตอบแทน /งบสรก.                                                          12,600.00        12,600.00-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                         823,700.00       823,700.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          127,400.00       127,400.00-
*   2100806005700001  ค่าใช้จ่    3,326,134.00                         72,000.00     3,254,134.00                  
    5611500  งบรายจ่ายอื่น/งบส    3,326,134.00                         72,000.00     3,254,134.00                  
*   2100806008000000  รายการงบ   21,000,192.00                        862,445.07    22,496,082.54     2,358,335.61-
    5611110  เงินเดือน /งบสรก.                                                       4,626,335.00     4,626,335.00-
    5611120  ค่าจ้างประจำ /งบส                                                         895,031.60       895,031.60-
    5611150  ค่าตอบแทนพนักงานร    1,701,030.00                                       1,291,145.00       409,885.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก   19,299,162.00                                                       19,299,162.00 
    5611210  ค่าตอบแทน /งบสรก.                                                       4,619,850.00     4,619,850.00-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                        133,999.67     2,133,127.13     2,267,126.80-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                         728,445.40     8,229,593.81     8,958,039.21-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                                         701,000.00       701,000.00-
*   2100806008110000  ครุภัณฑ์      946,000.00                                                          946,000.00 
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.       946,000.00                                                          946,000.00 
*   2100806008110003  เครื่องต                                                         450,000.00       450,000.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                          450,000.00       450,000.00-
*   2100806008110012  เครื่องค                                                         238,000.00       238,000.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                          238,000.00       238,000.00-
*   2100806008110023  เครื่องค                                                         258,000.00       258,000.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                          258,000.00       258,000.00-
*   2100806008420003  อาคารผู้   20,270,500.00                     20,270,500.00                                   
    5611320  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้   20,270,500.00                     20,270,500.00                                   
*   2100806008500001  เงินอุดห      560,000.00                                         560,000.00                  
    5611410  อุดหนุนทั่วไป /งบ      560,000.00                                         560,000.00                  
*   2100808064009000  รายการงบ                                                          93,920.00        93,920.00-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                          89,700.00        89,700.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                            4,220.00         4,220.00-
*   2100817006000000  รายการงบ      903,000.00                                         903,000.00                  
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก      903,000.00                                                          903,000.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                          10,000.00        10,000.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          893,000.00       893,000.00-