รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2013 สำหรับ                                                              วันที่ 31.07.2013 เวลา 19:47:00                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
*** รวมงบประมาณ                  13,595,418.00                        115,809.67    14,989,785.19     1,510,176.86-
**  2100800031  จนส.             13,595,418.00                        115,809.67    14,989,785.19     1,510,176.86-
*   2100806005000000  รายการงบ    1,090,000.00                                         936,365.00       153,635.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    1,090,000.00                                                        1,090,000.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                         493,165.00       493,165.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          443,200.00       443,200.00-
*   2100806008000000  รายการงบ   11,797,218.00                        115,809.67    13,375,860.19     1,694,451.86-
    5611110  เงินเดือน /งบสรก.                                                       2,310,080.00     2,310,080.00-
    5611120  ค่าจ้างประจำ /งบส                                                         378,745.00       378,745.00-
    5611150  ค่าตอบแทนพนักงานร      549,360.00                                         387,510.00       161,850.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก   11,247,858.00                                                       11,247,858.00 
    5611210  ค่าตอบแทน /งบสรก.                                                       2,954,220.00     2,954,220.00-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                        115,809.67       228,883.33       344,693.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                        6,810,421.86     6,810,421.86-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                                         306,000.00       306,000.00-
*   2100806008110000  ครุภัณฑ์      540,000.00                                                          540,000.00 
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.       540,000.00                                                          540,000.00 
*   2100806008110003  เครื่องต                                                         450,000.00       450,000.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                          450,000.00       450,000.00-
*   2100806008110020  เครื่องว                                                          90,000.00        90,000.00-
    5611310  ครุภัณฑ์ /งบสรก.                                                           90,000.00        90,000.00-
*   2100817006000000  รายการงบ      168,200.00                                         137,560.00        30,640.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก      168,200.00                                                          168,200.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                           9,760.00         9,760.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                          127,800.00       127,800.00-