รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2015 สำหรับ                                                              วันที่ 05.01.2015 เวลา 09:48:13                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
    |------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|*** รวมงบประมาณ               |  14,402,335.00 |                |      95,775.00 |   6,026,182.70 |   8,280,377.30 |
|**  2100800006  กจ.           |  14,402,335.00 |                |      95,775.00 |   6,026,182.70 |   8,280,377.30 |
|*   2100806008000000  รายการงบ|   6,912,710.00 |                |      95,775.00 |   2,867,198.70 |   3,949,736.30 |
5F5F|    5811150  ค่าตอบแทนพนักงานร|   1,218,800.00 |                |                |     640,070.32 |     578,729.68 |
5F5F|    5811200  งบดำเนินงาน/งบสรก|   5,693,910.00 |                |                |                |   5,693,910.00 |
5F5F|    5811210  ค่าตอบแทน /งบสรก.|                |                |                |     116,550.00 |     116,550.00-|
5F5F|    5811220  ค่าใช้สอย /งบสรก.|                |                |      95,775.00 |   1,786,062.72 |   1,881,837.72-|
5F5F|    5811230  ค่าวัสดุ /งบสรก. |                |                |                |     324,515.66 |     324,515.66-|
|*   2100806008110007  เครื่องส|       2,425.00 |                |                |                |       2,425.00 |
5F5F|    5811310  ครุภัณฑ์ /งบสรก. |       2,425.00 |                |                |                |       2,425.00 |
|*   2100806008110266  เครื่องค|     374,000.00 |                |                |     338,334.00 |      35,666.00 |
5F5F|    5811310  ครุภัณฑ์ /งบสรก. |     374,000.00 |                |                |     338,334.00 |      35,666.00 |
|*   2100806008500001  เงินอุดห|   7,113,200.00 |                |                |   2,820,650.00 |   4,292,550.00 |
5F5F|    5811410  อุดหนุนทั่วไป /งบ|   7,113,200.00 |                |                |   2,820,650.00 |   4,292,550.00 |