รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2013 สำหรับ                                                              วันที่ 01.02.2013 เวลา 13:58:40                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
*** รวมงบประมาณ                   4,097,250.00                        125,400.00     1,083,206.98     2,888,643.02 
**  2100800024  ศส. 5             4,097,250.00                        125,400.00     1,083,206.98     2,888,643.02 
*   2100806005000000  รายการงบ    2,826,250.00                         71,400.00       661,841.79     2,093,008.21 
    5611110  เงินเดือน /งบสรก.                                                         271,660.00       271,660.00-
    5611150  ค่าตอบแทนพนักงานร      761,970.00                                         251,690.00       510,280.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    2,064,280.00                                                        2,064,280.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                         117,232.00       117,232.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                          71,400.00                         71,400.00-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                                          21,259.79        21,259.79-
*   2100806008000000  รายการงบ    1,271,000.00                         54,000.00       421,365.19       795,634.81 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    1,271,000.00                                                        1,271,000.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                         54,000.00       380,870.09       434,870.09-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                                           40,495.10        40,495.10-