รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ                                                  หน้าที่   1 จาก   1                                                                                
    ประจำปีงบประมาณ 2013 สำหรับ                                                              วันที่ 01.02.2013 เวลา 13:59:38                                                                                
    ชื่อผู้ใช้ 2108A01                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
5F5F|รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ |งบหน่วยงบฯ สุทธิ|กันเงิน/เบิกแทน |ใบสั่งซื้อ/สัญญา|  เบิกจ่ายสะสม  |   งบคงเหลือ    |
*** รวมงบประมาณ                   6,563,260.00                         32,260.00     1,391,230.05     5,139,769.95 
**  2100800026  ศส. 6             6,563,260.00                         32,260.00     1,391,230.05     5,139,769.95 
*   2100806005000000  รายการงบ    3,902,060.00                                         761,751.05     3,140,308.95 
    5611110  เงินเดือน /งบสรก.                                                         256,755.50       256,755.50-
    5611120  ค่าจ้างประจำ /งบส                                                          88,590.00        88,590.00-
    5611150  ค่าตอบแทนพนักงานร      532,230.00                                         156,000.00       376,230.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    3,369,830.00                                                        3,369,830.00 
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                         209,029.50       209,029.50-
    5611240  ค่าสาธารณูปโภค /ง                                                          51,376.05        51,376.05-
*   2100806008000000  รายการงบ    2,661,200.00                         32,260.00       629,479.00     1,999,461.00 
    5611200  งบดำเนินงาน/งบสรก    2,661,200.00                                                        2,661,200.00 
    5611210  ค่าตอบแทน /งบสรก.                                                          15,440.00        15,440.00-
    5611220  ค่าใช้สอย /งบสรก.                                                         516,033.00       516,033.00-
    5611230  ค่าวัสดุ /งบสรก.                                          32,260.00        98,006.00       130,266.00-