เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!

=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2562
:: LogIn ::
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
Detail
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 1,029,026,865.92   137,148,285.20   1,166,175,151.12   99,272,846.36   8.51   1,066,902,304.76   212,709,343.38   0.00   212,709,343.38   854,192,961.38   detail
2 พฤศจิกายน 1,029,026,865.92   303,681,109.00   1,332,707,974.92   196,082,551.03   14.71   1,136,625,423.89   264,496,861.02   0.00   264,496,861.02   872,128,562.87   detail
3 ธันวาคม 1,029,026,865.92   437,928,597.60   1,466,955,463.52   324,176,697.39   22.10   1,142,778,766.13   353,308,020.70   0.00   353,308,020.70   789,470,745.43   detail
4 มกราคม 1,029,026,865.92   601,989,594.75   1,631,016,460.67   493,321,295.36   30.25   1,137,695,165.31   345,646,484.12   0.00   345,646,484.12   792,048,681.19   detail
5 กุมภาพันธ์ 1,029,026,865.92   750,138,289.52   1,779,165,155.44   644,748,209.40   36.24   1,134,416,946.04   319,923,162.42   0.00   319,923,162.42   814,493,783.62   detail
6 มีนาคม 1,029,026,865.92   894,295,206.35   1,923,322,072.27   787,620,750.96   40.95   1,135,701,321.31   308,454,850.74   15.00   308,454,865.74   827,246,455.57   detail
7 เมษายน 1,029,026,865.92   1,066,472,840.87   2,095,499,706.79   986,556,689.41   47.08   1,108,943,017.38   310,465,521.86   0.00   310,465,521.86   798,477,495.52   detail
8 พฤษภาคม 955,664,585.12   1,234,046,945.02   2,189,711,530.14   1,145,111,241.05   52.30   1,044,600,289.09   276,433,123.51   0.00   276,433,123.51   768,167,165.58   detail

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  :: พิมพ์ ::


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
พฤษภาคม ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
พฤษภาคม ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม