เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!

=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ 2563
เดือน เมษายน
:: LogIn ::
หน่วย : บาท
ลำดับ หน่วยงาน เงินบำรุง
ยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับ
รวมตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุง
คงเหลือก่อนหัก
หนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  11,281,700.74   10,367,659.62   21,649,360.36   10,876,210.53   50.24   10,773,149.83   186,490.75   0.00   186,490.75   10,586,659.08  
2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  145,430,353.76   170,701,322.07   316,131,675.83   181,384,562.88   57.38   134,747,112.95   76,340,479.50   0.00   76,340,479.50   58,406,633.45  
3 สถาบันราชานุกูล  101,673,712.23   31,878,662.84   133,552,375.07   38,879,053.81   29.11   94,673,321.26   14,230,140.85   0.00   14,230,140.85   80,443,180.41  
4 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  77,815,319.28   100,217,990.84   178,033,310.12   110,859,969.78   62.27   67,173,340.34   42,555,391.58   0.00   42,555,391.58   24,617,948.76  
5 ร.พ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  54,935,157.53   30,987,455.20   85,922,612.73   37,143,578.30   43.23   48,779,034.43   4,046,101.22   0.00   4,046,101.22   44,732,933.21  
6 ร.พ.ศรีธัญญา  35,467,030.55   214,314,863.84   249,781,894.39   188,410,807.62   75.43   61,371,086.77   52,847,697.46   0.00   52,847,697.46   8,523,389.31  
7 ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  20,619,057.43   21,544,161.45   42,163,218.88   33,193,815.46   78.73   8,969,403.42   2,384,439.21   0.00   2,384,439.21   6,584,964.21  
8 ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  26,282,736.19   62,022,822.32   88,305,558.51   68,559,114.50   77.64   19,746,444.01   5,746,333.45   0.00   5,746,333.45   14,000,110.56  
9 ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  71,053,318.13   72,800,330.53   143,853,648.66   80,873,349.17   56.22   62,980,299.49   15,891,481.31   0.00   15,891,481.31   47,088,818.18  
10 ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์  34,916,870.52   67,649,324.73   102,566,195.25   64,152,637.33   62.55   38,413,557.92   17,508,051.63   0.00   17,508,051.63   20,905,506.29  
11 ร.พ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  48,466,875.50   33,783,948.20   82,250,823.70   37,332,195.14   45.39   44,918,628.56   6,024,869.54   0.00   6,024,869.54   38,893,759.02  
12 ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  15,002,178.72   31,829,775.56   46,831,954.28   26,845,184.03   57.32   19,986,770.25   3,921,858.00   0.00   3,921,858.00   16,064,912.25  
13 ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  13,651,110.00   39,092,065.98   52,743,175.98   38,040,998.02   72.12   14,702,177.96   6,132,476.77   0.00   6,132,476.77   8,569,701.19  
14 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  56,163,182.01   31,064,522.46   87,227,704.47   42,817,833.65   49.09   44,409,870.82   6,751,981.09   0.00   6,751,981.09   37,657,889.73  
15 ร.พ.สวนปรุง  114,736,449.44   104,697,546.82   219,433,996.26   120,458,962.49   54.90   98,975,033.77   37,029,944.75   0.00   37,029,944.75   61,945,089.02  
16 ร.พ.สวนสราญรมย์  65,007,922.29   77,595,545.60   142,603,467.89   81,404,053.94   57.08   61,199,413.95   26,984,339.07   0.00   26,984,339.07   34,215,074.88  
17 ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์  32,999,193.47   50,385,645.11   83,384,838.58   56,681,500.99   67.98   26,703,337.59   12,193,075.83   0.00   12,193,075.83   14,510,261.76  
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6,913,317.10   9,509,038.17   16,422,355.27   7,084,480.62   43.14   9,337,874.65   3,359,032.40   0.00   3,359,032.40   5,978,842.25  
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้  11,681,801.85   1,507,057.27   13,188,859.12   3,790,969.81   28.74   9,397,889.31   606,643.04   0.00   606,643.04   8,791,246.27  
20 ร.พ.จิตเวชพิษณุโลก 2,181,120.23   4,102,820.34   6,283,940.57   3,826,049.90   60.89   2,457,890.67   1,770,750.49   0.00   1,770,750.49   687,140.18  
รวม 946,278,406.97   1,166,052,558.95   2,112,330,965.92   1,232,615,327.97   58.35   879,715,637.95   336,511,577.94   0.00   336,511,577.94   543,204,060.01  

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  :: พิมพ์ :: ::  ส่งออก Excel  ::
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม