เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!

=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2563
:: LogIn ::
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
Detail
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 946,278,406.97   157,909,473.46   1,104,187,880.43   126,694,886.76   11.47   977,492,993.67   281,367,404.21   0.00   281,367,404.21   696,125,589.46   detail
2 พฤศจิกายน 946,278,406.97   326,187,072.45   1,272,465,479.42   250,183,873.30   19.66   1,022,281,606.12   336,867,732.17   0.00   336,867,732.17   685,413,873.95   detail
3 ธันวาคม 946,278,406.97   475,980,647.63   1,422,259,054.60   431,404,446.24   30.33   990,854,608.36   325,890,709.72   0.00   325,890,709.72   664,963,898.64   detail
4 มกราคม 946,278,406.97   647,272,031.31   1,593,550,438.28   616,250,953.22   38.67   977,299,485.06   348,823,016.38   0.00   348,823,016.38   628,476,468.68   detail
5 กุมภาพันธ์ 946,278,406.97   793,545,190.86   1,739,823,597.83   814,179,245.90   46.80   925,644,351.93   341,845,514.92   244,316.00   342,089,830.92   583,554,521.01   detail
6 มีนาคม 946,278,406.97   982,442,829.25   1,928,721,236.22   1,010,647,399.37   52.40   918,073,836.85   375,871,768.78   0.00   375,871,768.78   542,202,068.07   detail
7 เมษายน 946,278,406.97   1,166,052,558.95   2,112,330,965.92   1,232,615,327.97   58.35   879,715,637.95   336,511,577.94   0.00   336,511,577.94   543,204,060.01   detail
8 พฤษภาคม 946,278,406.97   1,330,684,458.83   2,276,962,865.80   1,412,613,300.85   62.04   864,349,564.95   316,994,761.27   21.00   316,994,782.27   547,354,782.68   detail
9 มิถุนายน 946,278,406.97   1,496,116,818.76   2,442,395,225.73   1,607,707,286.92   65.83   834,687,938.81   288,170,599.11   0.00   288,170,599.11   546,517,339.70   detail
10 กรกฎาคม 946,278,406.97   1,650,936,377.46   2,597,214,784.43   1,779,907,237.83   68.53   817,307,546.60   286,182,464.48   0.00   286,182,464.48   531,125,082.12   detail
11 สิงหาคม 946,278,406.97   1,815,380,015.76   2,761,658,422.73   1,974,987,061.18   71.51   786,671,361.55   264,016,156.74   0.00   264,016,156.74   522,655,204.81   detail

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  :: พิมพ์ ::


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม