เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!

=: รายงานสถานะเงินบำรุง :=
ปีงบประมาณ : 2563
:: LogIn ::
หน่วย : บาท
ลำดับ เดือน เงินบำรุงยกมาต้นปี
(1 ต.ค.)
บวกรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปี
รวมเงินบำรุง หักรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี เงินบำรุงคงเหลือ
ก่อนหักหนี้สินผูกพัน
หนี้สินทั้งสิ้น เงินบำรุง
คงเหลือสุทธิ
Detail
จำนวนเงิน % ผูกพัน ยังไม่ผูกพัน รวม
1 ตุลาคม 946,278,406.97   157,909,473.46   1,104,187,880.43   126,694,886.76   11.47   977,492,993.67   281,367,404.21   0.00   281,367,404.21   696,125,589.46   detail
2 พฤศจิกายน 946,278,406.97   326,187,072.45   1,272,465,479.42   250,183,873.30   19.66   1,022,281,606.12   336,867,732.17   0.00   336,867,732.17   685,413,873.95   detail
3 ธันวาคม 946,278,406.97   475,980,647.63   1,422,259,054.60   431,404,446.24   30.33   990,854,608.36   325,890,709.72   0.00   325,890,709.72   664,963,898.64   detail
4 มกราคม 946,278,406.97   647,272,031.31   1,593,550,438.28   616,250,953.22   38.67   977,299,485.06   348,823,016.38   0.00   348,823,016.38   628,476,468.68   detail
5 กุมภาพันธ์ 946,278,406.97   793,545,190.86   1,739,823,597.83   814,179,245.90   46.80   925,644,351.93   341,845,514.92   244,316.00   342,089,830.92   583,554,521.01   detail
6 มีนาคม 946,278,406.97   982,442,829.25   1,928,721,236.22   1,010,647,399.37   52.40   918,073,836.85   375,871,768.78   0.00   375,871,768.78   542,202,068.07   detail
7 เมษายน 946,278,406.97   1,166,052,558.95   2,112,330,965.92   1,232,615,327.97   58.35   879,715,637.95   336,511,577.94   0.00   336,511,577.94   543,204,060.01   detail
8 พฤษภาคม 946,278,406.97   1,330,684,458.83   2,276,962,865.80   1,412,613,300.85   62.04   864,349,564.95   316,994,761.27   21.00   316,994,782.27   547,354,782.68   detail

  ที่มา : รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง แบบ สจรง.1032  :: พิมพ์ ::


เดือน หน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม