เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Searchลำดับ เรื่อง
[1]   ระเบียบกรมสุขภาพจิตว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย พ.ศ. 2563
[2]   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
[3]   คำสั่งกรมสุขภาพจิต เรื่องมอบอำนาจด้านการพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการยืมเงิน
[4]   มอบอำนาจการบริหารงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[5]   คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการบริหารเงินบำรุงเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[6]   คำสั่ง เรื่อง การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
[7]    เอกสารประกอบการบรรยายระบบ e-GP ระยะ4
[8]   มอบอำนาจการบริหารงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[9]    เอกสารประกอบการบรรยาย(1) เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ สธ 0803.3/2934
[10]   เอกสารประกอบการบรรยาย(2) เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ สธ 0803.3/2934
[11]   พรบ.การจัดซ์้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ สธ 0803.3/2934

ทั้งหมด : 11 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม