เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Searchลำดับ เรื่อง
[1]   นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี 2562 พร้อมแบบฟอร์มฯ
[2]   การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
[3]   แบบตรวจสอบการโอนจัดสรรงบประมาณ
[4]   Template ตัวชี้วัดที่ 31 และแบบฟอร์มรายงาน
[5]   คำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารการเงินการคลัง กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557
[6]   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[7]   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-4
[8]   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2555
[9]   คำสั่งมอบอำนาจด้านการเงินการคลัง กรมสุขภาพจิต จำนวน 4 คำสั่ง
[10]   เปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ที่มีการแก้ไขกับระเบียบเดิม
[11]   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2554
[12]   หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย 18 มกราคม 2553
[13]   ระเบียบงบประมาณปี 48 และที่แก้ไข
[14]   แจ้งนโยบายการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมสุขภาพจิต
[15]   การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ นร 0702/ว99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549
[16]   **สรุปหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ทั้งหมด : 16 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม