เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Searchลำดับ เรื่อง
[1]   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 27 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
[2]   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายในการประชุมราชการ
[3]   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
[4]   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
[5]   หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
[6]   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
[7]   ระเบียบกรทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
[8]   คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
[9]   ปัญหาและอุปสรรคในระบบ GFMIS
[10]   คู่มือค่าใช้จ่ายอบรม/เดินทาง/จัดงาน/ประชุม/OT(ฉบับแก้ไข)
[11]   เพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตปฎิบัติราชการแทน
[12]   คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตปฏิบัติราชการแทน
[13]   เพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
[14]   คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
[15]   การเทียบตำแหน่งพนักงานข้าราชการ
[16]   หลักเกฎฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
[17]   การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ

ทั้งหมด : 17 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม