เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา0803-401-021
 
 รายงานการตรวจรับพัสดุ 0800-401-002
 
  รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 0803-401-022.doc
 
  รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 0803-401-023
 
  รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 0803-401-026
 
  รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 0803-401-024
 
  รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 0803-401-025
 
 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องสอบราคาซื้อ 0803-401-013
 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องสอบราคาจ้าง 0803-401-012
 
  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อ 0803-401-015
 
 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้าง 0803-401-014
 
 ใบสั่งซื้อ 0800-401-020
 
  ใบสั่งจ้าง 0803-401-021
 
  สัญญาซื้อขาย 0800-401-023
 
  สัญญาจ้าง 0800-401-022
 
  แบบประเมินผู้ขายรายเก่า 0803-401-060
 
  แบบประเมินผู้ขายรายใหม่ 0803-401-020
 
 ใบเบิกพัสดุ แบบ พ1
 
 **************************************
 
 เอกสารสอบราคาจ้าง
 
 ใบเสนอราคากรณีการซื้อ
 
 ใบเสนอราคากรณีการจ้าง
 
 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 
 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 กรณีการซื้อ
 
 บัญชีเอกสารส่วนที่2กรณีการจ้าง
 
 บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกรณีการซื้อ
 
 บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกรณีการจ้าง
 
 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
 คู่มือการใช้งาน
 
 

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่าเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้รทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- การกำกับดูแลองค์กร
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0