เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search


วิสัยทัศน์ กองบริหารการคลัง

วิสัยทัศน์ กองบริหารการคลัง

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านบริหารการคลัง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านบริหารการคลัง มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ


พันธกิจ กองบริหารการคลัง

พันธกิจ กองบริหารการคลัง

- พัฒนาการบริหารงานคลังให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านงานคลัง

- พัฒนาการบริหารงานคลังให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านงานคลัง


ค่านิยมหน่วยงาน STAR

Service Mind : การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

Technology : การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงาน

Accuracy : การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบได้

Responsiveness : การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา และทันความต้องการของผู้รับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. พัฒนาการบริหารงานคลังให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านงานคลัง 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองบริหารการคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองบริหารการคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองบริหารการคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ
- ศูนย์ปฎิบัติการกองบริหารการคลัง

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม