ข่าว


ค้นหา
 

ประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหา จำนวน : 7 ข่าว


 
17 ตุลาคม 2566
แบบฟอร์มการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ม.170 ปี2566

Continue reading

 
9 มกราคม 2566
กองบริหารการคลังประกาศเจตนารณณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต

Continue reading

 
13 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะบุคลากรสายวิชาชีพงานคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

Continue reading

 
27 พฤษภาคม 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนทางการเงิน

Continue reading

 
8 เมษายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับ "คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564" สายสนับสนุน

Continue reading

 
8 เมษายน 2564
กิจกรรม วันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 30 ปี 8 เมษายน 2565

Continue reading

 
23 ธันวาคม 2564
พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ...

Continue reading