ข่าว


ค้นหา
 

ประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหา จำนวน : 20 ข่าว


 
21 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม"พัฒนาระบบงานคลังและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานคลังและงานสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue reading

 
21 พฤษภาคม 2567
รายงานสถานะเงินงบประมาณ ปี 2567 ณ 21 พ.ค. 67

Continue reading

 
17 พฤษภาคม 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ

Continue reading

 
9 พฤษภาคม 2567
โอนงบประมาณปี 2567 (ชดใช้เงินงบประมาณปี 2566 พลางก่อน)

Continue reading

 
2 พฤษภาคม 2567
รายงานสถานะเงินงบประมาณ ปี 2567 (ปี 2566 พลางก่อน) ณ 2 พ.ค.67

Continue reading

 
2 พฤษภาคม 2567
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue reading

 
15 มีนาคม 2567
โครงการอบรมพัสดุ วันที่ 17-19 มกราคม 2567

Continue reading

 
15 มีนาคม 2567
บริจาคสิ่งของให้น้อง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

Continue reading

 
15 มีนาคม 2567
กิจกรรมดาวเด่นกองบริหารการคลัง ประจำปี 2566

Continue reading

 
15 มีนาคม 2567
รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565

Continue reading

 
15 มีนาคม 2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยฯ (ลอยกระทง)

Continue reading

 
29 กุมภาพันธ์ 2567
สืบสานประเพณีตักบาตรขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 กองบริหารการคลัง

Continue reading

 
29 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ของกองบริหารการคลัง

Continue reading

 
17 ตุลาคม 2566
แบบฟอร์มการรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ม.170 ปี2566

Continue reading

 
9 มกราคม 2566
กองบริหารการคลังประกาศเจตนารณณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต

Continue reading

 
13 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะบุคลากรสายวิชาชีพงานคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

Continue reading

 
27 พฤษภาคม 2565
โครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนทางการเงิน

Continue reading

 
8 เมษายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับ "คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2564" สายสนับสนุน

Continue reading

 
8 เมษายน 2564
กิจกรรม วันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 30 ปี 8 เมษายน 2565

Continue reading

 
23 ธันวาคม 2564
พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ...

Continue reading