ข่าว


ค้นหา
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา จำนวน : 29 ข่าว


 
23 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

Continue reading

 
4 เมษายน 2567
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสาร เมษายน 2567

Continue reading

 
4 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2567

Continue reading

 
3 เมษายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 67

Continue reading

 
5 มีนาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 67

Continue reading

 
13 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต 33 คัน

Continue reading

 
5 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 67

Continue reading

 
22 มกราคม 2567
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน

https://drive.google.com/file/d/1ZCuxaE9H2nqo0gQ_YAZ197S3Sv25ADB4/view?usp=sharing

Continue reading

 
16 มกราคม 2567
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิตฯ จำนวน 33 คัน

https://drive.google.com/file/d/1nm6VzI3sou2aa_zdwGYVUdiKWcdiO24x/view?usp=sharing

Continue reading

 
16 มกราคม 2567
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิตฯ จำนวน 33 คัน

https://drive.google.com/file/d/15lG0iVST9eNRR4MUULyKRqKOPZd0bpcK/view?usp=sharing

Continue reading

 
16 มกราคม 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิตฯ จำนวน 33 คัน

Continue reading

 
15 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จแบบ ร.พ. 35 จำนวน 1,000 เล่ม และใบรับใบสำคัญ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
5 มกราคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายการเช่ารถยต์ใช้ในราชการ 33 คัน)

Continue reading

 
3 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารแบบแปลนก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue reading

 
2 มกราคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 66

Continue reading

 
28 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2567

Continue reading

 
1 ธันวาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 66

Continue reading

 
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) จำนวน 10 เดือน

Continue reading

 
23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2567 ของกองบริหารการคลัง

Continue reading

 
14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue reading

 
3 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 66

Continue reading

 
2 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue reading

 
17 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น รพจ.หัวหินฯ

Continue reading

 
3 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว.62 ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)

Continue reading

 
3 ตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 66

Continue reading

 
2 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 69 รายการ

Continue reading

 
8 กันยายน 2566
ประกาศเพยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://drive.google.com/file/d/17tC0-Kj90tgcRCzvVZwmivcqQJeozNS0/view?usp=sharing

Continue reading

 
5 กันยายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566

Continue reading

 
3 สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกรฎาคม 2566

Continue reading