กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)