กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

23 ธันวาคม 2564

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" โดยมีสัญลักษณ์มือ "กำมือขวาไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย บริเวฯหัวใจ" ขณะกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์